Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση των αρχαιολογικών μελετών και έργων - Διαχείριση των σχετικών πιστώσεων.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρχαιολογικά εν γένει έργα που εκτελεί το Δημόσιο χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό (Τακτικό ή Δημοσίων Επενδύσεων), από πόρους του Τ.Α.Π.Α. και από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές.

 

2. Τις πιστώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο βαρύνουν οι δαπάνες για:

 

α) την εκπόνηση των μελετών,

 

β) τις αναγκαίες ερευνητικές εργασίες, καθώς και τις εργασίες και τα υλικά τεκμηρίωσης,

 

γ) την εκτέλεση και συντήρηση των αρχαιολογικών έργων,

 

δ) την καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση, την απ' ευθείας εξαγορά ή την προσωρινή στέρηση της χρήσης, για τις ζημιές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των έργων,

 

ε) τα ασφάλιστρα των ίδιων των έργων και των επιβλεπόντων και εργαζομένων σε αυτά,

 

στ) την προμήθεια των απαραίτητων μέσων και των αναγκαίων μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, εξοπλισμού, ειδικών συγγραμμάτων, χαρτών και υλικών πάσης φύσεως,

 

ζ) την καταβολή αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων στο προσωπικό πάσης φύσεως που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση, διαχείριση και φύλαξη των έργων και των εργοταξίων,

 

η) τη μίσθωση των αναγκαίων ακινήτων και μέσων,

 

θ) τις αμοιβές παροχής υπηρεσιών,

 

ι) την εκτέλεση επιμέρους εργασιών από τρίτους, με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα),

 

ια) την επιστημονική δημοσίευση των εργασιών μετά την ολοκλήρωσή τους, την διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας - επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με τη μελέτη, τεκμηρίωση, εκτέλεση και παρακολούθηση των αρχαιολογικών έργων.

 

3. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημόσιων τεχνικών έργων τρίτων φορέων υπό την έννοια του νόμου 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου.

 

Οι δαπάνες αυτές μπορεί να αφορούν:

 

α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και

 

γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του.

 

Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του δημόσιου τεχνικού έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.