Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά (αρχαιολογική αυτεπιστασία), εκδίδεται σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την καθ' ύλην αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, με ευθύνη της οποίας προωθείται η έκδοση και υπογραφή της ανωτέρω απόφασης. Αναλυτικά, οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εκτέλεση ενός έργου με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκτελεί το έργο με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ορίζει τους επιβλέποντες υπαλλήλους, ειδικοτήτων αναλόγων με το είδος του εκτελούμενου έργου. Δεδομένης της δυσχερούς προμέτρησης των αρχαιολογικών εν γένει έργων, συντάσσεται και εγκρίνεται από την υπηρεσία, πριν από την εκτέλεση και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου τα οποία προβλέπουν τον αριθμό, τις ειδικότητες και τη διάρκεια απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού, τον αναγκαίο μηχανικό και άλλου είδους εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά και τις επιμέρους αναθέσεις εργασιών και υπηρεσιών. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας είναι δυνατό να καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις όρων υλοποίησης, οι οποίες κατέστησαν για τεχνικούς λόγους αναγκαίες, συνεπεία της δυσχερούς προμέτρησης των αρχαιολογικών έργων. Η εξέλιξη αυτή δεν επιδρά στην ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου και στην επιλεξιμότητα των δαπανών, στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου από ενωσιακούς πόρους έργου. Τροποποίηση των όρων της υλοποίησης, η οποία είναι αναγκαία για τεχνικούς λόγους, επιτρέπεται, εφόσον δεν επιδρά στην ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου.

 

3. Για τις περιπτώσεις έργων, ενταγμένων σε Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους, τα ανωτέρω θεωρείται ότι καλύπτονται από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην αίτηση χρηματοδότησης του έργου και δε συντρέχει λόγος εκ νέου σύνταξης και έγκρισης των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου (προϋπολογισμός - χρονοδιάγραμμα).

 

4. Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καλύπτονται, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, η δε απόδοσή τους γίνεται με την υποβολή των νομίμων παραστατικών στοιχείων (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) και δικαιολογητικών (αποφάσεις πρόσληψης κ.λ.π.).

 

5. Κατά την εκτέλεση έργου με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, τηρείται με ευθύνη της Υπηρεσίας ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται καθημερινώς το απασχολούμενο, κατά ειδικότητα, προσωπικό, ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, οι παρεχόμενες Υπηρεσίες από τρίτους, περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση. Στις εργασίες ανασκαφών, αναστήλωσης και συντήρησης τηρείται εκ παραλλήλου και αναλυτικό επιστημονικό ημερολόγιο με ευθύνη του επιβλέποντος, που κατατίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μετά την περάτωση του έργου. Η Υπηρεσία που εκτελεί το έργο οφείλει να υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή, κάθε τρίμηνο, συνοπτική έκθεση για την πορεία του έργου.

 

6. Μετά την περάτωση του έργου που εκτελείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας ή αυτοτελούς τμήματός του, συντάσσεται από τους επιβλέποντες συγκεντρωτική έκθεση απολογισμού του έργου και υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός διμήνου στην υπηρεσία που εκτελεί το έργο και στην Προϊσταμένη Αρχή.

 

Η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει επιτροπή ποιοτικής παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τρία τουλάχιστον μέλη με ειδικότητες ανάλογες προς τη φύση των εργασιών. Το πρακτικό της επιτροπής κατακυρώνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Μετά την παρέλευση εξαμήνου από την υποβολή της έκθεσης απολογισμού, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραλαβής, το έργο θεωρείται αυτοδικαίως παραληφθέν.

 

7. Τα αρχαιολογικά έργα του παρόντος άρθρου μπορούν να επιθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από επιτροπές συγκροτούμενες από τον Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν γνωμοδότησης του καθ' ύλην αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.