Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προσωπικό επίβλεψης και εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκτελούν έργα και εργασίες με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, εκτός από τη διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δηλαδή τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.), που είναι αναγκαίο ή κατάλληλο, κατά την κρίση τους, εκάστοτε για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση, διαχείριση και φύλαξη των έργων, μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου και εντός του πλαισίου αυτής.

 

α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και με δυνατότητα παράτασης κατά περίπτωση, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. σε έργα που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

β) Η πρόσληψη του πάσης φύσεως επιστημονικού προσωπικού, καθώς και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου., για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και εφαρμογής του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης του αρχαιολογικού έργου.

 

γ) Η πρόσληψη ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και σχεδιαστών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου., σε έργα που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, διενεργείται κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

2. Ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου., είναι ανεξάρτητα από τις σχετικές προβλέψεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. που προσλαμβάνεται, αμείβεται κατά τις διατάξεις του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύει, σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των μελετών που εκπονούνται από την Υπηρεσία, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου., για εκτέλεση επιμέρους εργασιών ή μελετών.

 

3. Η δαπάνη μετακινήσεων εκτός έδρας του τακτικού (μόνιμου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) και έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την μελέτη ή εκτέλεση, καθώς και την επίβλεψη - διοίκηση - διαχείριση των αρχαιολογικών εν γένει έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έργου.

 

4. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκτελούν αρχαιολογικά έργα, με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, μπορούν να εισηγούνται την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε ιδιώτες με σύμβαση έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 263/1987.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.