Προεδρικό διάταγμα 24/1/12

ΠΔ 24-01-2012: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Κόκκινο Λιμανάκι της δημοτικής ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (νομού Αττικής) και τροποποίηση σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-01-2012: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Κόκκινο Λιμανάκι της δημοτικής ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (νομού Αττικής) και τροποποίηση σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης, (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012), 17-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154, 243, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7, αντίστοιχα, του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-06-1988 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής (ΦΕΚ 556/Δ/1988).

 

5. Την υπ' αριθμόν απόφαση Υ14/24-11-2011 Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

6. Την υπ' αριθμόν 3205/2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Κόκκινο Λιμανάκι Δήμου Ραφήνας (Νομού Αττικής).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 19/1998, 85/1998, 209/2002 και 45/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ραφήνας.

 

8. Τα υπ' αριθμούς 105159/6331/24-10-1986, 89661/3877/24-09-1987, 85159/6178/15-10-1997, 97607/7513/17-12-1996, 68331/2295/18-04-1995, 105280/3440/06-12-2001 και 206737/4851/12-04-2011 έγγραφα Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και το 85311/806/17-09-1996 έγγραφο Διεύθυνσης Κτηματολογίου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2936/28-05-1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δασαρχείου Πεντέλης και την με αριθμόν 4748/16-07-1999 τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 85/1999, 92/1999, 222/2002 και 261/2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 265/2011 και 313/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-01-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.