Προεδρικό διάταγμα 254/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου που έχουν χορηγηθεί από τα κατά περίπτωση αρμόδια Νομαρχιακά, Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, αντίστοιχα, ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν την προϋπόθεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και προσκομίζουν, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά, των περιπτώσεων γ' και δ', της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της.

 

Η άδεια υπαιθρίου εμπορίου δεν ανανεώνεται αν ο κάτοχος αυτής δεν έχει εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

 

2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί κατ' οποιοδήποτε τρόπο από αρμόδια Υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται πλέον μία εκ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την χορήγηση αυτής.

 

β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.

 

γ) Σε περίπτωση μεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση.

 

3. Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, με αίτησή του, που υποβάλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.