Προεδρικό διάταγμα 25/7/97

ΠΔ 25-07-1997: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της περιοχής δεύτερης κατοικίας Παραλίας του δήμου Καλυβίων Θορικού και του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, που έχει εγκριθεί με το από 14-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 723/Δ/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-07-1997: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της περιοχής δεύτερης κατοικίας Παραλίας του δήμου Καλυβίων Θορικού και του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, που έχει εγκριθεί με το από 14-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 723/Δ/1995), (ΦΕΚ 826/Δ/1997), 29-09-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3 και 7) και 2 (παράγραφος 1) του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παράγραφοι 2.1 και 2.1.1) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 416/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 (παράγραφος 2)α) του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

10. Την 76350/4556/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας Παραλίας της κοινότητας Καλυβίων Θορικού και του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής).

 

11. Την 76349/4555/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας Παραλία της κοινότητας Καλυβίων Θορικού και του Δήμου Κρωπίας (νομού Αττικής).

 

12. Τα 92567/4508/1987, 86089/3003/1989, 86402/6499/1990, 76635/3706/1993 και 78060/4381/1993 έγγραφα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

 

13. Τα 1421/1987 και 3048/1987 έγγραφα του Δασαρχείου Λαυρίου (νομού Αττικής).

 

14. Τις 69/1985, 84/1986, 50/1987, 86/1989, 63/1989, 89/1992, 195/1992, 259/1992 και 5/1993 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων Θορικού.

 

15. Την 21/1995 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυβίων Θορικού.

 

16. Τις 182/1989, 225/1989, 268/1989, 309/1992, 343/1992, 76/1993, 117/1993, 288/1993 και 38/1995 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Κρωπίας.

 

17. Τις 726/1992 και 79/1993 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

18. Τις 1/1991, 5/1992, 43/1992, 28/1995 και 29/1/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

19. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

20. Την 593/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.