Προεδρικό διάταγμα 25/8/93c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 26-05-1989 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Βέροιας (νομού Ημαθίας) (ΦΕΚ 338/Δ/1989), όπως τροποποιήθηκε με το από 13-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 528/Δ/1990) τροποποιείται όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

Α. Αντικαθίσταται το διάγραμμα του άρθρου 2 του παραπάνω από 26-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1989).

 

Β. Τροποποιούνται τα όρια των περιοχών της ζώνης οικιστικού ελέγχου που καθορίστηκαν με το άρθρο 2 του ιδίου διατάγματος ως ακολούθως:

 

1. Τμήμα της περιοχής 1 που βρίσκεται κατά μήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης εντάσσεται στην περιοχή με στοιχείο 5.

 

2. Τμήμα της ιδίας περιοχής 1 που βρίσκεται σε επαφή με το εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης χαρακτηρίζεται ως περιοχή με στοιχείο 8.

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εδάφια α και β φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα της παραπάνω ενότητας Α σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκε από το Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 79748/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

Γ. Στη χαρακτηριζόμενη με το προηγούμενο άρθρο περιοχή 8 καθορίζονται κατώτατο όριο κατάτμησης, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

1. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον είχαν:

 

β)α) Ελάχιστο εμβαδόν: 4 στρέμματα στις 02-06-1989 ημέρα δημοσίευσης του από από 26-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1989).

 

β)β) Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ) Για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Κατοικίας
Τουριστικών εγκαταστάσεων
Γεωργικών αποθηκών
Θερμοκηπίων
Αντλητικών εγκαταστάσεων
Υδατοδεξαμενών
Φρεάτων
Γραφείων - Καταστημάτων
Κτιρίων κοινής ωφέλειας (δημοσίων ή δημοτικών)
Εργαστηρίων χαμηλής όχλησης.

 

3. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι αντίστοιχες διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

Δ. Το εδάφιο α της παραγράφου 4 της ενότητας Δ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των κατοικιών 200,00 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m.

 

Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτής 1,20 m.}

 

 

pd.25.8.93c

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.