Προεδρικό διάταγμα 26/5/89 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές με στοιχείο 1.

 

1. Καταλαμβάνουν την ανατολική και βόρεια πλευρά του οικισμού.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν:

 

β)α) ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και

β)β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας,
γεωργικών αποθηκών,
θερμοκηπίων,
αντλητικών εγκαταστάσεων,
υδατοδεξαμενών,
φρεάτων
κτιρίων κοινής ωφέλειας (δημοσίων ή δημοτικών).

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των κατοικιών 80 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4 m μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

β. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των γεωργικών αποθηκών 50 m2.

 

γ. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής ωφελείας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

5. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 3 επιτρέπεται η επέκταση των υφισταμένων βιομηχανιών - βιοτεχνιών με την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταπίπτουν σε δυσμενέστερη κατηγορία όχλησης. Επίσης απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης τους από αυτή για την οποία εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας.

 

Β. Περιοχές με στοιχείο 2.

 

1. Οι περιοχές αυτές χωροθετούνται δυτικά της περιοχής 4, βόρεια και δυτικά του Εργοχωρίου, νότια του Πανοράματος και νότια της πόλης.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν:

 

β)α) ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και

β)β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

3. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικιών,
τουριστικών εγκαταστάσεων,
γεωργικών αποθηκών,
δεξαμενών,
θερμοκηπίων,
αντλητικών εγκαταστάσεων,
υδατοδεξαμενών,
φρεάτων,
γραφείων - καταστημάτων,
κτιρίων κοινής ωφελείας (δημοσίων ή δημοτικών).

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής ωφελείας) είναι οι αναφερόμενοι κατά χρήση στα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, όπως ισχύουν.

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο 3.

 

Η περιοχή αυτή αποτελείται από δασικές εκτάσεις, οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) και χωροθετείται δυτικά της πόλης.

 

Δ. Περιοχές με στοιχείο 4.

 

1. Οι περιοχές αυτές περιβάλλουν την κοίτη του ποταμού Τριπόταμου (100 m εκατέρωθεν) καθώς και τον Προφήτη Ηλία και το Λιανοβρόχι.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

3. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας,
τουριστικών εγκαταστάσεων (μεγίστης δυναμικότητας 100 κλίνες ανά μονάδα),
γεωργικών αποθηκών,
αντλητικών εγκαταστάσεων,
υδατοδεξαμενών,
φρεάτων,
εγκαταστάσεων αναψυχής,
δεξαμενών.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των κατοικιών 200,00 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m.

 

Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτής 1,20 m.

 

β. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των γεωργικών αποθηκών: 50 m2.

 

γ. Απόσταση κτιρίων από την όχθη του ποταμού Τριπόταμου 30 m τουλάχιστον.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ του άρθρου 1 του από 25-08-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1178/Α/1993).

 

Ε. Περιοχές με στοιχείο 5.

 

1. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται βορειοανατολικά του οικισμού, σε επαφή προς βορρά του άξονα Θεσσαλονίκης - Βέροιας και του ποταμού Τριπόταμου.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. α. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

βιομηχανιών - βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης,
αποθηκών,
γραφείων,
καταστημάτων,
εγκαταστάσεων σταθμού φορτηγών και TIR,
εγκαταστάσεων χονδρεμπορίου,
εγκαταστάσεων μέσων μαζικών μεταφορών,
εγκαταστάσεων ψυγείων,
κτιρίων κοινής ωφελείας (δημοσίων ή δημοτικών).

 

β. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού σταθμού, τελωνείου και στρατοπέδου παραμένουν.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής ωφελείας) είναι οι αναφερόμενοι κατά χρήση στα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, όπως ισχύουν.

 

5. α. Επιτρέπεται η επέκταση των υφισταμένων βιομηχανιών - βιοτεχνιών μέσης όχλησης.

 

β. Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των παραπάνω βιομηχανιών - βιοτεχνιών, από αυτή για την οποία εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους.

 

γ. Επιτρέπεται η επέκταση των υφισταμένων βιομηχανιών - βιοτεχνιών υψηλής όχλησης μόνο για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους χωρίς αύξηση της ισχύος τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 13-09-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 528/Δ/1990).

 

ΣΤ. Περιοχές με στοιχείο 6.

 

1. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται:

 

α. Βορειοανατολικά της πόλης και περιβάλλεται από την περιοχή 1.

 

β. Νοτιοδυτικά της πόλης σ' επαφή με το εγκεκριμένο σχέδιο, εκατέρωθεν του εθνικού δρόμου Βέροιας - Κοζάνης και σ' επαφή με την περιοχή 4.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 2 στρέμματα.

 

3. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων,
σφαγείων,
νεκροταφείου (στην περιοχή βορειοανατολικά της πόλης),
κτιρίων κοινής ωφελείας (δημοσίων ή δημοτικών).

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής ωφελείας) είναι οι αναφερόμενοι κατά χρήση στα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, όπως ισχύουν.

 

Ζ. Περιοχή με στοιχείο 7.

 

1. Η περιοχή αυτή βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης σε επαφή με το εγκεκριμένο σχέδιο και την περιοχή 1.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

αθλητικών εγκαταστάσεων,
εγκαταστάσεων αναψυχής (αναψυκτήρια, περίπτερα).

 

Η. Περιοχή με στοιχείο 7Α.

 

1. Η περιοχή αυτή βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

υπαίθριων πολιτιστικών εγκαταστάσεων,
εγκαταστάσεων αναψυχής (αναψυκτήρια - περίπτερα).

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι κατά χρήση στα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, όπως ισχύουν.

 

Θ. Περιοχές με στοιχείο Ι.

 

1. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται βορειοανατολικά και δυτικά της πόλης, σε επαφή με τις περιοχές 1 και 5 και το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από την υπ' αριθμόν 34992/1436/14-05-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Βέροιας (νομού Ημαθίας) (ΦΕΚ 865/Δ/1986).

 

4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Ι. Γενικές διατάξεις.

 

α. Ο καθορισμός των χώρων ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφελείας καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 13) του νόμου 1512/1985.

 

β. Στα όρια της ζώνης οικιστικού ελέγχου δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί των οποίων τα όρια καθορίζονται με αποφάσεις του Νομάρχη σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

γ. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όροι δόμησης για την περιοχή με στοιχείο 8 τίθενται στην παράγραφο Γ του άρθρου 1 του από 25-08-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1178/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.