Προεδρικό διάταγμα 26/11/07 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για όλες τις περιοχές ορίζεται σε 10.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούσαν στις 21-11-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1985) τις αρτιότητες του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Οι αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές, κατά περίπτωση και κατά χρήση, διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

4. Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδατος, καθώς και εγκαταστάσεις και δίκτυα συλλογής - μεταφοράς - επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, δύνανται να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ύστερα από την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3010/2002 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρμογής του.

 

Επίσης πρέπει να τηρείται η διαδικασία του νόμου 3010/2002 για τις λοιπές δραστηριότητες που επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και, τυχόν, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου 3010/2002.

 

5. Μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί και συναφείς σταθμοί και εγκαταστάσεις λήψης ερευνητικών δεδομένων, επιτρέπεται να χωροθετούνται σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, μετά από την τήρηση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας.

 

6. Εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα, διέπονται από το δικό τους νομικό καθεστώς.

 

7. Ο καθορισμός των αρχαιολογικών χώρων καθώς και των ζωνών προστασίας τους εντός των περιοχών του άρθρου 1, ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστερες του παρόντος.

 

8. Ιδιοκτησίες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας περιοχές χρήσεων, θεωρείται ότι εμπίπτουν στο σύνολο τους στη περιοχή όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα τους.

 

9. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται ή σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Η αλλαγή χρήσης πρέπει να συμφωνεί με τις διατάξεις του παρόντος και να προσαρμόζεται με τους - κατά περιοχή και χρήση - περιορισμούς και όρους δόμησης που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για κελύφη κτιρίων που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέα, δεν ισχύει ο περιορισμός της συμμόρφωσης ως προς τους όρους δόμησης της περιοχής - και μόνον -, προκειμένου για αλλαγή χρήσης.

 

10. Εφόσον στα προηγούμενα άρθρα δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) καθώς και οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Στις περιπτώσεις όπου γίνεται ρητή αναφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων της εκτός σχεδίου δόμησης, αυτά εφαρμόζονται όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

11. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας στο σύνολο των περιοχών του άρθρου 1, η ακάλυπτη επιφάνεια του γηπέδου, τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα (2/3) αυτής, οφείλει να μείνει χωρίς επίστρωση και να φυτευτεί με υψηλό πράσινο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.