Προεδρικό διάταγμα 26/11/07

ΠΔ 26-11-2007: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του Δήμου Μίκρας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-11-2007: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του Δήμου Μίκρας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 537/ΑΑΠ/2007), 13-12-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27, 36, 183 και 184 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παραγράφου 5 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις υπ' αριθμούς 143/2001 και 171/2005 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μίκρας.

 

5. Το υπ' αριθμόν 07/6627/2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

6. Το υπ' αριθμόν 3/1639/2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

7. Το υπ' αριθμόν 8312/2001 έγγραφο της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 3262/2001 έγγραφο της 9Η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 4387/2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 24974/Φ.704.1/2001 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν ΑΘ/Φ.288.6/1689/2001 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 9842/3222/2001 έγγραφο της Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 4/19/2003 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 316/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-11-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.