Προεδρικό διάταγμα 26/5/14

ΠΔ 26-05-2014: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων τριών ρεμάτων Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα στη θέση Σκουριές του Δήμου Αριστοτέλη (νομού Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-05-2014: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων τριών ρεμάτων Λοτσάνικου Λάκκου, Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα στη θέση Σκουριές του Δήμου Αριστοτέλη (νομού Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 250/Δ/2014), 06-06-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 (παράγραφος 2) του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014) και ισχύει.

 

5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 352223/2903/2012 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με τα συνοδεύοντα αυτήν διαγράμματα.

 

6. Την 201745/2011 κοινή υπουργική απόφαση Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα: α) Μεταλλευτικές - μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ στο νομό Χαλκιδικής.

 

7. Το υπ' αριθμόν 8180/14/3403/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 3)α του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 41676/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Δ' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 97/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-05-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.