Προεδρικό διάταγμα 26/7/86 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ζώνη I

 

1. Επιτρέπονται μόνον οι κάτωθι χρήσεις:

 

α) Τουριστικές - ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,

β) Δημόσια ή δημοτικά κτίρια κοινής ωφέλειας,

γ) Κτίρια Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

2. Για τουριστικές - ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις:

 

α) Το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 m2

 

β) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2

 

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 25% της επιφανείας του γηπέδου.

 

δ) Συντελεστής δόμησης: 0,45.

 

ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 25 m.

 

στ) Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια όρια του γηπέδου ορίζεται σε 15 m και από τη γραμμή αιγιαλού όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, 70 m.

 

ζ) Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτισμάτων μέσα στο γήπεδο.

 

η) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το από 12-05-1984 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 380/Δ/1984) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 16-02-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 58/Δ/1985) εκτός των διατάξεων των εδαφίων α, ε και η της παραγράφου Γ του άρθρου αυτού.

 

3. Για την ανέγερση δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων και γενικά κτιρίων κοινής ωφελείας, απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

Β. Ζώνη II

 

α) Επιτρέπονται όλες οι χρήσεις, πλην των ξενοδοχείων, βιοτεχνιών, και βιομηχανιών.

 

β) Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με τα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

γ) Για την ανέγερση δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.