Προεδρικό διάταγμα 26/9/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όροι δόμησης Τομέων Α και Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του ομάδας Α ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του ομάδας Β ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. α) Κατά παρέκκλιση από των εδαφίων α' και β' της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με τις διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 02-07-1968 ημέραν δημοσιεύσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

β) Ωσαύτως θεωρούμε άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα του ομάδας Α τα οποία μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν διαστάσεις:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο βάθος: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο γίνεται με τα εξής κριτήρια:

 

α) Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β) Να προστατεύεται η θέα των κοινόχρηστων χώρων.

γ) Να προστατεύεται, όπου είναι δυνατόν, η θέα των κοινόχρηστων χώρων όμορων κτιρίων και οικοπέδων.

δ) Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα στις όμορες ιδιοκτησίες.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή και τον όγκο του κτιρίου.

 

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων, που η επιφάνεια ορόφων εκάστου ξεπερνά τα 300 m2, για την κατοικία και τα 400 m2, για τις λοιπές χρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 15-06-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423/Δ/1995).

 

4. α) Το μέγιστον ποσοστό καλύψεως ορίζεται: Δια την ομάδα Α σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

Δια την ομάδα Β σε 50% της επιφανείας αυτών.

 

β) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου α.

 

Δύναται να κατασκευασθεί οικοδομή συνολικής επιφανείας 100 m2 ανεξαρτήτως του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.

 

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εντός του οικοπέδου υπήρχε παλαιά οικοδομή με κάλυψη μεγαλύτερη της δια του παρόντος διατάγματος καθοριζομένης η νέα οικοδομή δύναται να κατασκευασθεί με την αυτήν προς την παλαιά κάλυψη άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.

 

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η κατ' εφαρμογήν του εδαφίου α της παρούσης παραγράφου καλυπτόμενη επιφάνεια κριθεί υπερβολικώς μεγάλη δια την κλίμακα των πολεοδομικών και κτιριολογικών στοιχείων του οικισμού, δύναται η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να επιβάλλει ανάλογη διάσπαση του κτιρίου εις περισσότερα φαινομενικώς ανεξάρτητα κτίρια.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 1 δια την ομάδα Α και 0,80 δια την ομάδα Β. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτιρίων του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 m2, για την κατοικία και τα 800 m2, για τις λοιπές χρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 15-06-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423/Δ/1995).

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται ως 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Επιτρέπεται η κατασκευή και τρίτου ορόφου μόνον εφ' όσον η κλίσις του φυσικού εδάφους δημιουργεί τις προϋποθέσεις δια την κατασκευήν του.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία ετέρα κατασκευή πλην της στέγης (βοηθητικοί χώροι, απολήξεις κλιμακοστασίων) επιτρέπεται.

 

Απαγορεύεται η κατασκευή ορόφου εν εσοχή.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7 m, μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης, μετρούμενο σε κάθε πλευρά από τη φυσική η τεχνητή στάθμη του εδάφους. Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής δεν πρέπει να υπερβαίνει, λόγω κλίσης, σε κανένα σημείο τα 9 m, μετρούμενο από τη φυσική ή τεχνητή στάθμη. Η τεχνητή στάθμη δεν μπορεί να αφίσταται της φυσικής περισσότερο των 0,60 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 15-06-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423/Δ/1995).

 

8. Απαγορεύεται η διαμόρφωσις επιπέδου όψεως του κτιρίου με κυρίαρχο άξονα τον οριζόντιο μετά τον υπολογισμό και των νομίμως δυναμένων να ανεγερθούν ορόφων.

 

9. Ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινό όριον του οικοπέδου μετά του κοινοχρήστου χώρου.

 

10. Εις περίπτωσιν οικοπέδου έχοντος πρόσωπον μεγαλύτερο των 10 m η οικοδομή δέον να απέχει εκ του ενός, τουλάχιστον, πλαγίου ορίου του οικοπέδου 4 m και εκ του προσώπου αυτού 3 m τουλάχιστον.

 

11. Εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως παλαιάς οικοδομής αξιόλογου δια τα δεδομένα του οικισμού και ανεγέρσεως νέας εις θέσιν κατεδαφισθείσης, προ της δημοσιεύσεως του παρόντος, αυτή κατά την κυρία όψιν αυτής τουλάχιστον, δέον να οργανωθεί συμφώνως με τον όγκον και την μορφήν της παλαιάς, αποδεικνυόμενης ταύτης δια φωτογραφιών και σχεδίων.

 

12. Το άρθρο 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 δεν έχει εφαρμογήν δια τις ομάδες Α και Β.

 

13. Σε ο,τι αφορά το ύψος των κτιρίων, τη θέση αυτών στο οικόπεδο ως και το συντελεστή δόμησης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και του άρθρου 41 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 15-06-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423/Δ/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.