Προεδρικό διάταγμα 27/5/78 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί των ζωνών Α, Β, Γ, Δ πλην των δια των προηγουμένων άρθρων 2, 3 και 4 αναφερομένων όρων και περιορισμών δομήσεως εφαρμόζονται, και τα κάτωθι:

 

1. Δια τα γήπεδα τα έχοντα πρόσωπον επί Εθνικών, Επαρχιακών και Κοινοτικών οδών (προεδρικό διάταγμα 23-10-1959 (ΦΕΚ 252/Α/1959)) ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της Υπεραστικής Συγκοινωνίας η ελαχίστη απόστασις ανεγέρσεως της οικοδομής από του άξονος της οδού ορίζεται: Εις 30 m δια την Εθνική οδόν, 20 m δια την επαρχιακή οδόν και 15 m δια την κοινοτική οδόν.

 

2. Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετράται εκ του πέριξ της οικοδομής εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου). Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους ουδέν σημείον της οικοδομής δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και εις ουδένα κατακόρυφο επίπεδον δύναται να εμφανίζονται όροφοι περισσότεροι από τους δια τον παρόντος Διατάγματος καθοριζόμενους. Εις την περίπτωσιν ταύτη του κεκλιμένου εδάφους, τα κτίρια κλιμακώνονται αναλόγως με την κλίση του εδάφους, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 

Η βαθμιδωτή διαμόρφωσις του εδάφους, πλην της ζώνης Δ, δύναται να γίνει εις επίπεδα διαφέροντα υψομετρικά μεταξύ των, ουχί περισσότερον των 2 m.

 

Η ως άνω διαμόρφωσις υπόκειται εις την κρίσιν της στο άρθρο 6 του παρόντος Επιτροπής. Εις ουδεμίαν περίπτωσιν οι οικοδομές θα δύνανται να υπερβούν το δια του παρόντος Διατάγματος καθοριζόμενο μέγιστον ύψος έστω και αν κατασκευασθούν αυτές επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

 

Υπεράνω του μεγίστου ύψους των οικοδομών απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή πλην της τυχόν στέγης με τις ελάχιστες κλίσεις, στηθαίων και καπνοδόχων.

 

3. Απαγορεύεται οιαδήποτε παρέκκλισις εκ των δια του παρόντος καθοριζομένων όρων και περιορισμών δομήσεως. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως βοηθητικών παραρτημάτων, ταύτα προσμετρώνται εις τον συντελεστή δομήσεως.

 

4. Η Αρχιτεκτονική μελέτη των κτιρίων (όψεις, κατόψεις, διάταξις, οι σχέσεις των καλυπτομένων μετά των ακαλύπτων χώρων κ.λ.π.) υπόκειται εις την κρίσιν της στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος Επιτροπής η οποία δύναται να επιβάλει περιορισμούς και να θέτει όρους δια την ογκοπλαστική διαμόρφωση εις εν η περισσότερα κτίρια και την εν γένει αισθητική εμφάνιση αυτών.

 

5. Επί των γηπέδων περιλαμβανομένων εις περισσότερες της μιας εκ των στο άρθρο 1 του παρόντος καθοριζομένων ζωνών, ο συντελεστής δομήσεως θα προκύπτει κατ' αναλογίαν εκ των εμβαδών των τμημάτων που εμπίπτουν εις εκάστην ζώνη. Δίδεται η δυνατότης εκλογής μιας των επιτρεπομένων χρήσεων των ζωνών υπό του ιδιοκτήτου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.