Προεδρικό διάταγμα 27/6/92

ΠΔ 27-06-1992: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός (σχεδίου) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή της Κοινότητας Μαγούλας (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-06-1992: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός (σχεδίου) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών  προ του 1923 περιοχή της Κοινότητας Μαγούλας (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, (ΦΕΚ 703/Δ/1992), 15-07-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 14) του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2), 11 και 14 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15  (Α 2.3)β) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1, εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Την 42/1988 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Παροχή έγκρισης στην ανώνυμη εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος για αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων στη θέση Πλακωτό περιοχής κοινότητας Μαγούλας Αττικής (ΦΕΚ 79/Α/1988).

 

7. Την 116/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας.

 

8. Το 3938/20-11-1990 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς την κοινότητα Μαγούλας.

 

9. Το 2104/23-11-1990 έγγραφο της Κοινότητας Μαγούλας.

 

10. Τις 348/1990 και 55/1990 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Τις 1/1990 (συνεδρία 14) και 9/1990 (συνεδρία 18) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

12. Το 7246/1992 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας.

 

13. Την 165/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-06-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.