Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η, κατ' εφαρμογήν του παρόντος, προς τον αρμόδιο Νομάρχη υποβαλλομένη αίτησις περί δι' απ' ευθείας συμβάσεως μισθώσεως δέον, να αναφέρεται, επί ποινή απαραδέκτου, εις ενιαία έκταση, να περιέχει περιγραφή των ορίων της εκτάσεως ταύτης, προσδιοριζομένων δι' ορθογωνίων αζιμουθιακών συντεταγμένων εξαρτημένων εκ του εθνικού τριγωνομετρικού δικτύου. Η αίτησις δέον να συνοδεύεται υπό:

 

α) Παραβόλου Δημοσίου Ταμείου εκ δραχμών 500.000 δια δικαίωμα του Δημοσίου.

 

β) Τοπογραφικού σχεδιαγράμματος εις εξαπλούν, δεόντως χαρτοσημασμένου υπό κλίμακα 1:5.000. Εις το σχεδιάγραμμα τούτο δέον να εμφαίνονται τα όρια της λατομικής εκτάσεως, προσδιοριζόμενα δι' ορθογωνίων αζιμουθιακών συντεταγμένων εξαρτημένων εκ του εθνικού τριγωνομετρικού δικτύου και ειδικότερα να ορίζεται σε αυτό δια των στοιχείων του, ήτοι δια του γεωγραφικού πλάτους (L) και του γεωγραφικού μήκους από Αθηνών (Μ), το κέντρον φύλλου χάρτου υπό κλίμακα 1:100.000, εντός του οποίου εμπίπτει ο λατομικός χώρος. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν υφίστανται χάρτες κλίμακας 1:100.000 θα ορίζεται στο διάγραμμα το κέντρον της αζιμουθιακής προβολής δια των στοιχείων του, ήτοι L - γεωγραφικό πλάτος, Μ - γεωγραφικό μήκος από Αθηνών.

 

γ) Σκαριφήματος εις το οποίον θα εμφαίνονται στοιχεία της ευρύτερης του λατομείου περιοχής και εις απόσταση τουλάχιστον πεντακοσίων μέτρων πέριξ αυτού, ήτοι:

 

Υφιστάμενα μεμονωμένα κτίσματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δασικές εκτάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικά μνημεία, δημόσιοι οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, εναέριοι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, τυχόν λατομεία εν ενεργεία και άλλα δημοσίας ωφελείας έργα.

 

Το ως άνω σχεδιάγραμμα και σκαρίφημα θα είναι συντεταγμένα και υπογεγραμμένα υπό των εχόντων το προς τούτο δικαίωμα επιστημόνων μηχανικών.

 

δ) Οικονομοτεχνικής προμελέτης, περί της μεθόδου εκμεταλλεύσεως του λατομείου και της τυχόν επεξεργασίας των εξορυσσόμενων προϊόντων.

 

ε) Προμελέτης προστασίας του περιβάλλοντος και αποκαταστάσεως του τοπίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 21 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

2. Εφόσον η κατά τα άνω αίτησις δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή ταύτα είναι ελλειπή, ο Νομάρχης καλεί τον ενδιαφερόμενον όπως εντός μηνός υποβάλει τα κατά τα άνω στοιχεία. Παρερχόμενης απράκτου της εν λόγω προθεσμίας, η υποβληθείσα αίτησις θεωρείται εξ υπαρχής απαράδεκτος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.