Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο Περιφερειάρχης, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση περί της έγκρισης ή μη της μίσθωσης δια απευθείας σύμβασης της αιτούμενης λατομικής έκτασης, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Βιομηχανίας, η οποία γνωμοδοτεί για τη συνδρομή των προϋποθέσεων μίσθωσης απευθείας σύμβασης και τους περιληφθησόμενους στη σύμβαση όρους του άρθρου 5 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΣΤ12.5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Δια τον, υπό της Επιτροπής Βιομηχανίας καθορισμό του ύψους του αναλογικού μισθώματος, δέον να λαμβάνονται υπ' όψιν εκτός των άλλων, η θέσις του λατομείου, η δυνατότης προσπελάσεως εις τούτο, η ποιότης του κοιτάσματος, οι συνθήκες εκμεταλλεύσεως, οι εις την περιοχήν του λατομείου επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ύπαρξις συγκοινωνιών και η δυνατότης εξευρέσεως εργατικού δυναμικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.