Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά το προηγούμενον άρθρο πλειοδοτική δημοπρασία λαμβάνει χώραν εις το κατάστημα της Νομαρχίας εις την περιφέρεια της οποίας κείται το υπό εκμίσθωση λατομείον. Η δημοπρασία αυτή είναι φανερά, ενεργείται δε ενώπιον Επιτροπής εκ τριών δημοσίων υπαλλήλων, οριζομένων δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου και διαρκεί επί δύο ώρας, μετά την λήξη των οποίων ουδεμία προσφορά ή αντιπροσφορά γίνεται δεκτή.

 

2. Προ της ενάρξεως της δημοπρασίας εξετάζεται υπό της Επιτροπής η τήρησις των, εις το άρθρο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και την διακήρυξη, προβλεπομένων προθεσμιών και δημοσιεύσεων, εις περίπτωσιν δε διαπιστώσεως, ότι δεν τηρήθηκαν αυτές, η δημοπρασία ματαιώνεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.