Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διακήρυξις της δημοπρασίας συντάσσεται υπό του οικείου Νομάρχου, μετά γνώμη της παρά τη Νομαρχία Επιτροπής Βιομηχανίας. Εις την διακήρυξη δέον απαραιτήτως να περιλαμβάνονται:

 

α) Περιγραφή των ορίων της υπό εκμίσθωση δημοσίας λατομικής εκτάσεως, προσδιοριζομένων δι' ορθογωνίων αζιμουθιακών συντεταγμένων, εξαρτημένων εις του Εθνικού Τριγωνομετρικού δικτύου, ως και το εμβαδόν αυτής.

 

β) Ο Δήμος ή η Κοινότης και η θέσις εις την οποίαν ευρίσκεται η λατομική έκτασις.

 

γ) Η διάρκεια της μισθώσεως, η οποία, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 περί αργούντων μεταλλείων κ.λ.π. Θα είναι τριετής, δυναμένη να παρατείνεται μονομερώς υπό του μισθωτού ανά τριετία και μέχρι συμπληρώσεως μιας δεκαπενταετίας.

 

δ) Το πάγιο μίσθωμα το οποίον θα είναι, δια μεν τα λατομεία μαρμάρων, το εκάστοτε ισχύον ανώτατον τοιούτον, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 20 εδάφιο α του νόμου 669/1977, δια δε τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ανάλογο προς την σπουδαιότητα του λατομείου.

 

ε) Το αναλογικό μίσθωμα επί των παραγομένων εκ του λατομείου προϊόντων υπολογιζόμενο εις το δάπεδον του λατομείου, το οποίον και θα αποτελεί το σημείον εκκινήσεως της δημοπρασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 20 εδάφιο β' του νόμου 669/1977 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων και 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 περί αργούντων μεταλλείων κ.λ.π.

 

στ) Το κατ' ελάχιστον ύψος της δαπάνης δι' εκτέλεσιν ερευνητικών εργασιών εντός του χώρου του μισθίου, αίτινες θα πρέπει να εκτελεσθούν εντός της πρώτης διετίας από της υπογραφής της συμβάσεως, ως και το κατ' ελάχιστον ύψος της επενδύσεως δια μηχανικόν εξοπλισμό εξορύξεως εντός της πρώτης πενταετίας, περιλαμβανομένης της αξίας των άνευ αριθμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, άτινα θα χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του λατομείου δια την μεταφορά της λατύπης και των μπαζών από τα μέτωπα εξορύξεως εις τους χώρους εναποθέσεώς των, ουχί όμως και της αξίας των λοιπών χρησιμοποιηθησομένων αυτοκινήτων.

 

ζ) Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης δια την συμμετοχή εις την δημοπρασία, ως και το ύψος της εγγυητικής επιστολής δια την τήρηση των όρων της συμβάσεως εις περίπτωσιν κατακυρώσεως της δημοπρασίας.

 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής δια την τήρηση των όρων της συμβάσεως, θα είναι ίσον προς το 10% της, εις το μισθωτήριον συμβόλαιον, επενδύσεως που θα προβλεφθεί εις μηχανικόν εξοπλισμό εξορύξεως, περί λαμβανομένης και της αξίας των χρησιμοποιηθησομένων φορτηγών αυτοκινήτων, κατά τα στο προηγούμενο εδάφιο οριζόμενα.

 

Μετά την διαπίστωσιν της πραγματοποιήσεως της ανωτέρω επενδύσεως η εγγυητική αυτή επιστολή θα αντικαθίσταται δι' ετέρας, ποσού ίσου προς το εκάστοτε ισχύον ετήσιον πάγιο μίσθωμα.

 

η) Όρος δια του οποίου ο πλειοδότης θα υποχρεούται να εφαρμόσει μέτρα προς προστασία του περιβάλλοντος και αποκατάστασιν του τοπίου συμφώνως προς προμελέτη ήδη εκπονηθείσα της οποίας δύνανται να λαμβάνουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι.

 

θ) Όρος δια του οποίου θα προβλέπεται ότι ο μισθωτής υποχρεούται εις ορθολογική εκμετάλλευση του λατομείου, συμφώνως προς τις εκάστοτε υποδείξεις των αρμοδίων Επιθεωρήσεων Μεταλλείων.

 

ι) Όρος περί εκπτώσεως του μισθωτού εκ της μισθώσεως και καταπτώσεως της εγγυήσεως εν περιπτώσει αργίας του λατομείου με υπαιτιότητα του μισθωτού, επί δύο συνεχή έτη, ως και όρος περί επιβολής χρηματικών ποινών ή και εκπτώσεως εκ της μισθώσεως δια παράβασιν ετέρων όρων της συμβάσεως.

 

ι)α) Όροι οι οποίοι κρίνονται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει σκόπιμοι δια την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ορθολογική εκμετάλλευση του λατομείου.

 

ι)β) Τα της δημοσιεύσεως και διακηρύξεως και

 

ι)γ) Η ημερομηνία επαναλήψεως της δημοπρασίας εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν ήθελε εγκριθεί υπό του Νομάρχου το αποτέλεσμα της διεξαχθείσας το πρώτον δημοπρασίας ή ουδεμία προσφορά υπεβλήθη.

 

2. Η, υπό της περίπτωσης (η) της προηγουμένης παραγράφου, προβλεπομένη προμελέτη προστασίας του περιβάλλοντος και αποκαταστάσεως του τοπίου εκπονείται υπό της αρμοδίας δασικής Υπηρεσίας, συνεργαζόμενης προς τούτο μετά της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων και δέον μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνει κατά προσέγγισιν το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.