Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περί της διενεργηθείσης δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικόν, εις το οποίον αναγράφονται οι διατυπώσεις που τηρήθηκαν, οι συμμετάσχοντες εις την δημοπρασία, η προσφορά εκάστου και ο αναδειχθείς πλειοδότης. Το πρακτικόν, υπογράφεται υπό των μελών της Επιτροπής που διεξάγει την δημοπρασία, και υποβάλλεται εντός τριών ημερών από της διεξαγωγής της δημοπρασίας εις τον Νομάρχη μετά γνώμης της Επιτροπής ταύτης, περί του συμφέροντος ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

2. Οι λαβόντες μέρος εις την δημοπρασία έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώσιν του πρακτικού της Επιτροπής και δικαιούνται δια τυχόν τυπικές παραλείψεις, να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Νομάρχου εντός πέντε ημερών από της υποβολής του πρακτικού, όστις και αποφαίνεται εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της ασκήσεώς της.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.