Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης, αφού αποφανθεί, αιτιολογημένως επί τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, εκδίδει απόφαση περί εγκρίσεως ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας η οποία επιδίδεται επί αποδείξει εις τον τελευταίον πλειοδότη και τους τυχόν υποβάλλοντες ενστάσεις. Εφόσον δεν υποβληθεί προσφυγή, κατ' εφαρμογήν της παρ. 1 του άρθρου 22 του νόμου 669/1977, περί εκμεταλλεύσεως λατομείων κατά πράξεως του Νομάρχου επί υποβληθείσης ενστάσεως ή υποβληθείσα τοιαύτη απορριφθεί υπό του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, ο Νομάρχης καλεί τον πλειοδότη όπως προσέλθει εντός τριάκοντα ημερών δια την ενώπιον συμβολαιογράφου σύνταξιν και υπογραφή του οικείου συμβολαίου μισθώσεως. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της ταχθείσης προθεσμίας δια την σύνταξιν και υπογραφή του συμβολαίου μισθώσεως, τεκμαίρεται άρνησις αυτού δια την υπογραφή του συμβολαίου και ο Νομάρχης, δι' αποφάσεώς του κηρύσσει τούτον έκπτωτο παντός εκ της δημοπρασίας απορρέοντος δικαιώματός του, και διατάσσει την υπέρ του Δημοσίου κατάπτωση της κατατεθείσης εγγυήσεως.

 

2. Εις το μισθωτήριον συμβόλαιον αναγράφονται άπαντες οι όροι της διακηρύξεως, και συμπληρώνονται και δια του επιτευχθέντος αναλογικού μισθώματος ως και του επιτευχθέντος ύψους επενδύσεως δια μηχανικό εξοπλισμό εξορύξεως, υπολογιζομένων και των αυτοκινήτων κατά τα εν παράγραφο 1 εδάφιο στ' του άρθρου 5 του παρόντος οριζόμενα. Η υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος προβλεπομένη προμελέτη θα αποτελεί αναπόσπαστον μέρος του συμβολαίου που θα υπογραφεί.

 

3. Οι δαπάνες του συμβολαίου βαρύνουν τον αναδειχθέντα τελευταίον πλειοδότη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.