Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την συμμετοχή εις την δημοπρασία οφείλει πας ενδιαφερόμενος επί ποινή αποκλεισμού του εκ ταύτης, να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος την, υπό της διακηρύξεως προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης. Η εγγύησις αυτή δύναται να συνίσταται και εξ ομολογιών των παραγωγικών δανείων.

 

2. Ο συναγωνισμός μεταξύ των πλειοδοτών προκαλείται επί του αναλογικού μισθώματος. Εις περίπτωσιν προσφοράς του αυτού μισθώματος υπό περισσότερων τελευταίος πλειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφερόμενος να επενδύσει το μεγαλύτερο ποσόν δια μηχανικόν εξοπλισμό εξορύξεως περιλαμβανομένων και των χρησιμοποιηθησομένων φορτηγών αυτοκινήτων κατά τα στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο στ' του παρόντος οριζόμενα. Προκειμένου περί λατομείων μαρμάρων δέον απαραιτήτως εις τον εξοπλισμό εξορύξεως να προβλέπονται συστήματα συρματοκοπής ή έτερα μηχανικά μέσα κοπής των μαρμάρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.