Προεδρικό διάταγμα 28/6/10

ΠΔ 28-06-2010: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Πρέβεζας (Νομού Πρέβεζας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση εγκαταστάσεων σταθμού υπεραστικών λεωφορείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-06-2010: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Πρέβεζας (Νομού Πρέβεζας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση εγκαταστάσεων σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, (ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/2010), 15-07-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 της περίπτωσης Δ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις(ΦΕΚ 140/Α/2000) και των άρθρων 154, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

4. Την υπ' αριθμόν 52167/21-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2514/Β/2009).

 

5. Τις υπ' αριθμόν 23/2006 και 79/2007 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας.

 

6. Το υπ' αριθμόν 339/19-04-2007 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

7. Το υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/4703/ε/619/23-10-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 2212/28762/27-01-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 9756/21-02-2007 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. δια του Προέδρου του Δημητρίου Ιωάννη Σμπόνια ενώπιον του συμβολαιογράφου Πρεβέζης Ηλία Χρήστου Μαγκλάρα.

 

10. Το υπ' αριθμόν 4632/03-12-2007 έγγραφο ΛΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 75/2007 και 43/2008 γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου νομού Πρέβεζας.

 

12. Το αριθμόν Δ.ΥΓ2(γ)/139305/07/11-02-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος - Τμήμα Γ' του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

13. Το υπ' αριθμόν 10534/20-03-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Την υπ' αριθμόν 60573/18-07-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου.

 

15. Τις υπ' αριθμόν 219/2008 και 222/2008 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις υπ' αριθμόν 270/2009 και 26/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-06-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.