Προεδρικό διάταγμα 29/3/13d

ΠΔ 29-03-2013: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Όρμης Λουτρακίου, Προμάχων της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας (νομού Πέλλας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-03-2013: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Όρμης Λουτρακίου, Προμάχων της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας (νομού Πέλλας), (ΦΕΚ 185/Δ/2013), 12-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την Υ46/06-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

4. Την 30/2012 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.

 

5. Την 154170/30-04-2012 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την 7053/08-10-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Διευθέτηση τμημάτων ρεμάτων Δήμου Αλμωπίας Δήμου Αλμωπίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας / Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Το 275447/25-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Την 51/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-03-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.