Προεδρικό διάταγμα 29/8/17

ΠΔ 29-08-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής Ενότητας Καπνικός Σταθμός του Δήμου Κατερίνης (νομού Πιερίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-08-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής Ενότητας Καπνικός Σταθμός του Δήμου Κατερίνης (νομού Πιερίας), (ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/2017), 15-09-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την 5461/2010 (ΦΕΚ 414/ΑΑΠ/2010) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως συμπληρώθηκε με την 3255/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/2013).

 

5. Τα 8936/2016/07-02-2017 και 973/21-02-2017 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης δήμου Κατερίνης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων νομού Πιερίας.

 

6. Το οίκοθεν 1278/06-03-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης δήμου Κατερίνης.

 

7. Το υπ' αριθμόν 6/21-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.

 

8. Τις 44/2012, 682/2012, 370/2014 και 539/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.

 

9. Τις 1η/συνεδρία 23/09-03-2015 και συνεδρία 53/21-02-2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

11. Την 161/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-08-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.