Προεδρικό διάταγμα 2/9/86 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή, εκτός από τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος, οι ειδικές γι' αυτές διατάξεις καθώς και τα τυχόν ιδιαίτερα νομικά καθεστώτα.

 

2. Χρήσεις που υπήρχαν στην περιοχή Πλάκας μέχρι της 23-11-1982 ημέρα δημοσίευσης του από 30-09-1982 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ 561/Δ/1982) και που δεν απαγορεύονται από την παράγραφο 4)α του παρόντος άρθρου επιτρέπονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού, εφόσον λειτουργούν βάσει νόμιμης άδειας, σε κατάλληλο γι' αυτές χώρο, όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις και δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον της και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

3. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης, που άσχετα από το είδος της, το μέγεθος της, τον αριθμό των καθισμάτων της ή την ονομασία της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον της για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα τη νύχτα. Η απαγόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία (μεγάφωνα, μικρόφωνα, ενισχυτές, μουσικά συγκροτήματα, μετάδοση δίσκων ή ταινιών ή κασετών, φωνές, τραγούδια, προσέλευση ή αποχώρηση πελατών, κυκλοφοριακά προβλήματα, σκουπίδια) με τη διαδικασία των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού.

 

4. α) Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων κέντρων διασκέδασης, ντισκοτέκ, καμπαρέ, μπαρ, χαρτοπαιχτικών λεσχών και καταστημάτων με ηλεκτρονικά παιχνίδια.

 

β) Τα καταστήματα που υπήρχαν στις 23-11-1982 ημέρα δημοσίευσης του από 30-09-1982 προεδρικού διατάγματος, και τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας και με κατάταξη μπουάτ από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, επιτρέπεται να λειτουργούν βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος μετά από ανάλογη ρύθμιση της αδείας τους.

 

γ) Οι χρήσεις Εστιατόρια, Ταβέρνες που έχουν αρχίσει να λειτουργούν πριν τις 01-01-1967, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στον καθοριζόμενο από την τελευταία εκδοθείσα άδεια λειτουργίας χώρο πέρα των χρήσεων που καθορίζει το άρθρο 7 για το συγκεκριμένο χώρο.

 

δ) Επιτρέπεται η λειτουργία των χρήσεων Καφενεία, Εστιατόρια, Ταβέρνες στα ισόγεια καταστήματα με πρόσωπο στην Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας και το τμήμα της οδού Μνησικλέους μεταξύ των οδών Λυσίου και Πρυτανείου, πέραν των χρήσεων που καθορίζει το άρθρο 7 για τα συγκεκριμένα οικόπεδα.

 

5. Δεν επιτρέπεται κάθε είδους χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ενισχυτών σε ανοικτούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.

 

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (τραπέζια, καρέκλες, προθήκες) πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης καθώς και των υπολοίπων οχημάτων στις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων και πεζοδρομίων, με άδεια του δήμου Αθηναίων και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Περιοχής Πλάκας.

 

7. α) Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας παρά μόνο στα κτίρια όπου λειτουργούν νομίμως την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

 

β) Είναι δυνατόν να επιτραπεί κατ' οικονομία η ίδρυση ξενώνων Α' και Β' κατηγορίας σε υφιστάμενα κτίρια εφόσον οι επεμβάσεις . που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους δεν αλλοιώνουν το γενικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτιρίου.

 

γ) Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ξενώνων νεότητας (youth hostels).

 

δ) Επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε όροφο με χρήση κατοικίας και δεν μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμο χώρο έστω και με τις απολύτως αναγκαίες εξυπηρετήσεις είναι μικρής επιφάνειας (το πολύ 25 m2) και μοναδική ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου στον όροφο, είναι δυνατόν και κατ' οικονομία και μετά από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Περιοχής Πλάκας να χρησιμοποιείται για επαγγελματική στέγη με την προϋπόθεση ότι δεν οχλεί την κατοικία.

 

ε) Τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια επί της Λεωφόρου Αμαλίας, που από τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους ή από την εν γένει αρχιτεκτονική συγκρότησή τους, δεν έχουν τη δυνατότητα διαχωρισμού των κατ' ορόφων λειτουργιών ή χρήσεων τους δύναται να λειτουργήσουν με χρήση ενιαία για όλους τους ορόφους.

 

στ) Σε όσα κτίρια των περιοχών Λοιπών μικτών χρήσεων η νόμιμη άδεια της Πολεοδομικής Αρχής προβλέπει τη δημιουργία γραφείων σε ορόφους επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του διατάγματος η συνέχιση της χρήσης γραφείων.

 

8. α) Το Γραφείο Περιοχής Πλάκας σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση ή κατά περιοχή στοιχεία προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης αυτής.

 

β) Εφόσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση, επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη προσθέτων μέτρων, ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση μετά από τη διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επανάληψη της λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής το Γραφείο Περιοχής Πλάκας αποφασίζει για το άμεσο κλείσιμο της οχλούσας επιχείρησης.

 

9. Για την εγκατάσταση νέας λειτουργίας η συνέχιση της υπάρχουσας με νέο ιδιοκτήτη και εφόσον δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός της κατοικίας, απαιτείται προέγκριση από το Γραφείο Περιοχής Πλάκας, είτε απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση αυτή είτε όχι. Η προέγκριση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οδηγίες μετά την εκτέλεση των οποίων δίνεται η οριστική έγκριση.

 

Το Γραφείο Περιοχής Πλάκας μετά από έρευνα των λειτουργιών του άμεσου περιβάλλοντος έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση των ζητουμένων λειτουργιών και κατ' επέκταση τη χορήγηση της ζητούμενης άδειας.

 

10. Τα πολιτιστικά κτίρια (άρθρο 2 στοιχείο II παράγραφος 4) αναφέρονται αυστηρά στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίησή τους σαν χαρτοπαιχτικές λέσχες, καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια και κέντρα διασκεδάσεως (μπαρ).

 

11. α) Στις ειδικές χρήσεις γης που περιλαμβάνουν κατοικία επιτρέπεται, κατά περίπτωση, χρήση κατοικίας σε ορόφους και συγκεκριμένα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους.

 

β) Κατ' εξαίρεση η' χρήση κατοικίας σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση δεν ισχύει για τα στοιχεία ειδικών χρήσεων γης του άρθρου 2 στοιχείο II περίπτωση 4 Πολιτιστικά κτίρια, περίπτωση 7 κτίρια στάθμευσης, περίπτωση 11 κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, περίπτωση 16 Ξενώνες, εφόσον όλοι οι όροφοι ενός κτιρίου χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις αυτές.

 

γ) Οι έδρες των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής Πλάκας κατ' εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης μπορούν να χρησιμοποιούν μεμονωμένο όροφο ή τμήμα ορόφου του κτιρίου.

 

12. α) Για τα γωνιαία οικόπεδα με μια πρόσοψη σε οδό, στην οποία προβλέπεται το στοιχείο ειδικών χρήσεων Εμπορικά καταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια αυτά επιτρέπονται και στην άλλη πρόσοψη του οικοπέδου, όπως αυτή υφίσταται την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

β) Για τα διαμπερή οικόπεδα με μια πρόσοψη σε οδό, στην οποία προβλέπονται τα στοιχεία ειδικών χρήσεων Εμπορικά καταστήματα, Επαγγελματικά εργαστήρια, Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ζαχαροπλαστεία αυτά δεν επιτρέπονται και στην άλλη πρόσοψη του οικοπέδου όπως αυτά υφίστανται την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

13. Τα στοιχεία ειδικών χρήσεων: Κτίρια στάθμευσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής, επιτρέπονται εφόσον αυτά βρίσκονται μόνο σε οδούς κυκλοφορίας οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 18-08-1979 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών δια χαρακτηρισμού οδών ως πεζοδρόμων κ.λ.π. (ΦΕΚ 445/Δ/1979). Εν πάση περιπτώσει τα κτίρια αυτά επιτρέπονται μόνο σε οδούς πλάτους άνω των 6 m. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων κτιρίων στάθμευσης στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου, με εξαίρεση το τμήμα όπου τα πρόσωπα των οικοπέδων του οικοδομικού τετραγώνου 50. Σ' αυτά τα οικόπεδα επιτρέπεται η κατασκευή χώρων στάθμευσης μόνο στο υπόγειο και το ισόγειο.

 

14. Η έγκριση κατασκευής ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για εξυπηρέτηση κατοικιών στο ίδιο οικόπεδο χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Περιοχής Πλάκας.

 

15. Κάθε δόμηση ή δομική εργασία στην περιοχή είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον προβλέπεται ή είναι σύμφωνη προς τις ειδικές χρήσεις γης που επιτρέπονται σ' αυτή την περιοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 9 του από 05-10-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1329/Δ/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.