Προεδρικό διάταγμα 30/3/90j - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς ΙΕ, ΙΖ, ΙΙΖ, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

 

Α. Τομέας ΙΕ (πυκνοδομημένος οικισμός προ του έτους 1923, πυκνοδομημένα εκτός σχεδίου και αραιοδομημένα).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν στα πυκνοδομημένα και αραιοδομημένα τμήματα εκτός σχεδίου και τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

γ) Τα οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του έτους 1923, εφόσον:

 

1) Στις 25-07-1979, ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2

 

2) Στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2

 

Β. Τομέας ΙΖ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 180 m2 και

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

Γ. Τομέας ΙΙΖ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 180 m2 και

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

Δ. Για τους τρεις τομείς ΙΕ, ΙΖ, ΙΙΖ ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Επιπλέον των παραγράφων 1 και 2 των ενοτήτων Α, Β και Γ, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον, στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

2. Μέγιστο ποσοστό επικάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

3. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για τους τομείς ΙΕ και ΙΖ: 0.8.

 

β) Για τον τομέα ΙΙΖ 0.6 και κατά παρέκκλιση συντελεστής δόμησης 0.8 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

4. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 εδάφιο α' ορίζεται:

 

α) Συντελεστής δόμησης 1,40 και μέγιστο ποσοστό επικάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 και

 

β) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του έτους 1923 και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 200 m2, συντελεστής δόμησης 1,4 και ποσοστό κάλυψης 70% εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 160 m2.

 

5. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 εδάφιο β', ορίζεται: συντελεστής δόμησης 1,2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m.

 

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος της δεν υπερβαίνει το 1,5 m.

 

Ε. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.