Προεδρικό διάταγμα 30/3/90j

ΠΔ 30-03-1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων II (Κλωτσοτήρα) και III (Πυργετός) της πόλης Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων (νομού Τρικάλων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-03-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων II (Κλωτσοτήρα) και III (Πυργετός) της πόλης Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων (νομού Τρικάλων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου, (ΦΕΚ 219/Δ/1990), 10-04-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 και 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο ι)δ' του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/ Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 59224/2458/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης Τρικάλων (Οικισμοί Τρίκαλα, Καρυές, Κηπάκη, Πυργετός, Ριζαρειό, Φλαμούλι) νομού Τρικάλων (ΦΕΚ 470/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 400/88/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων περιοχών των πολεοδομικών ενοτήτων Π και III της πόλης Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων (νομού Τρικάλων).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1261/89/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας III της πόλης Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων (νομού Τρικάλων).

 

8. Την υπ' αριθμόν 58/1988 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 2/πρακτικό 3/08-03-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος νομού Τρικάλων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 13/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-03-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.