Προεδρικό διάταγμα 31/09 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έλεγχος λειτουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Έλεγχος λειτουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, για τη διαπίστωση της εφαρμογής και τήρησης των όρων του παρόντος διατάγματος, της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 και των άλλων υγειονομικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διατάξεων, ασκείται ως ακολούθως:

 

α) Για θέματα πολεοδομίας, πολεοδομικών εφαρμογών, Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και κτιριοδομικού κανονισμού, αρμόδιο είναι το πολεοδομικό γραφείο του οικείου Δήμου ή Κοινότητας και, εφόσον δεν υφίσταται, η πολεοδομική υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

β) Για θέματα υγειονομικών κανονισμών και γενικά τήρησης της υγειονομικής νομοθεσίας, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

γ) Για θέματα εκπεμπόμενων ρύπων και γενικά προστασίας του περιβάλλοντος, αρμόδια είναι η Διεύθυνση ή αντίστοιχη υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.

 

3. Οι υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύνανται να διενεργούν εκτάκτους ελέγχους των Κέντρων, με τη σύμπραξη των εξειδικευμένων φορέων του δημοσίου τομέα, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

 

4. Οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων κάθε είδους από πλευράς θέσπισης και τήρησης περιβαλλοντικών όρων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.