Προεδρικό διάταγμα 31/09

ΠΔ 31/2009: Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 31/2009: Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών, (ΦΕΚ 49/Α/2009), 23-03-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) και, ιδίως, την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.

 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγραφος Ι περίπτωση β υποπερίπτωση 10 και παράγραφος II περίπτωση 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α/2007), με τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

στ) Την υπ' αριθμόν 241/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

Άρθρο 2: Χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις αποτέφρωσης

Άρθρο 4: Διαχείριση της τέφρας

Άρθρο 5: Έλεγχος λειτουργίας των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-03-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.