Προεδρικό διάταγμα 38/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 13, το κτίριο του συνεργείου μπορεί να περιλαμβάνει αίθουσες εργασίας που είναι χώροι κυρίας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Οι χώροι αυτοί μπορούν να βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα λειτουργικά συνυφασμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ενιαία επιχειρηματική μονάδα. 

 

Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών εργασίας πρέπει να είναι 2,40 m προκειμένου για επιβατηγά ή ελαφρά φορτηγά οχήματα και 4,50 m προκειμένου για λεωφορεία και λοιπά φορτηγά, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος. Για τα ύψη των βοηθητικών χώρων, ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 καταργείται, η παράγραφος 3 αναριθμίζεται ως παράγραφος 2, η παράγραφος 4, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 416/1991, αναριθμίζεται ως παράγραφος 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Στα συνεργεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του παρόντος, για τη μείωση των θορύβων, πρέπει να χρησιμοποιούνται ηχομονωμένοι χώροι σφυρηλάτησης, το είδος των οποίων προκύπτει από την εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους του ηχομονωμένου χώρου, πρέπει να γίνονται οι κατωτέρω ενέργειες:

 

α) Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος πριν την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

 

β) Εκτίμηση της αναμενόμενης στάθμης και χαρακτηριστικών θορύβων και κραδασμών από το συνεργείο.

 

γ) Λήψη μέτρων αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς. Η μελέτη των πιο πάνω μέτρων απαιτείται στην περίπτωση που οι αναμενόμενες στάθμες θορύβου (από την εκτίμηση της παραγράφου β) υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 2, παράγραφος 5, του προεδρικού διατάγματος 1180/1981, όπως εκάστοτε ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.