Προεδρικό διάταγμα 3/12/15

ΠΔ 03-12-2015: Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία Killada Hills στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος Περιφέρειας Πελοποννήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-12-2015: Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία Killada Hills στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2015), 16-12-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 204/Α/2010) και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 παράγραφοι 1, 2 και 3 καθώς και του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο του νόμου 4092/2012 Κύρωση της από 06-07-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/2012) και το άρθρο 39 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 11 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5 (παράγραφοι 2 και 3) και 9 παράγραφος 4 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 24/2015 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015).

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... (ΦΕΚ 1140/Α/2015).

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

11. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 108/2010 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 190/Α/2010).

 

12. Το προεδρικό διάταγμα 117/2012 Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 202/Α/2012).

 

13. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 116/2014 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 185/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

15. Την υπ' αριθμόν 22/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου ΚILLADA HILLS, κυριότητας της εταιρίας MINDCOMPASS OVERSEAS (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ) Ανώνυμη Εταιρεία Αγοράς, Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει (ΦΕΚ 2931/Β/2013).

 

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

17. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου:

 

α) 785/2009 Επικύρωση οριογραμμών του ρέματος Πουσιγκόρο στην εκτός σχεδίου περιοχή Κρανιδίου του Νομού Αργολίδας (ΦΕΚ 126/Δ/2009) και

 

β) 873/2009 Επικύρωση οριογραμμών του ρέματος Δέλπριζα του Δήμου Κρανιδίου του Νομού Αργολίδας (ΦΕΚ 126/Δ/2009).

 

18. Την υπ' αριθμόν 6055/1988 απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση ΛΕΠΙΤΣΑ Κοινότητα Κοιλάδας Ερμιονίδας, μπροστά στην ιδιοκτησία Αδελφών Μπακόπουλου (ΦΕΚ 395/Δ/1988).

 

19. Τις υπ' αριθμόν 2235/2001, 3902/2004, 3912/2004, 172/2005, 5873/2006, 5734/2008, 2722/2010 και 784/2014 Πράξεις Χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 77660/2707/2014 Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

21. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ4/139689/83479/8817/3539/2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) Killada Hills στο Κρανίδι, Δήμου Ερμιονίδας, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 175878/ΔΙΠΑ/2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί εγκρίσεως της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία Killada Hills στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας.

 

23. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 2)β του νόμου 3986/2011 και του άρθρου 24 παράγραφος 3 του νόμου 3894/2010 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στο από 05-11-2014 πρακτικό αυτού.

 

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

25. Την υπ' αριθμόν 36/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) Killada Hills στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας

Άρθρο 2: Χωρικός προορισμός εκτάσεως στρατηγικής επένδυσης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης

Άρθρο 3: Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Άρθρο 4: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-12-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.