Προεδρικό διάταγμα 3/1/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ειδικές διατάξεις

 

1. Σε περίπτωση αίτησης κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων ή αφαίρεσης επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων αυτών απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην οποία αποστέλλεται από την αρμόδια κατά τόπο πολεοδομική υπηρεσία ο φάκελλος της αιτούμενης αδείας με γνώμη της οικείας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η άδεια κατεδάφισης χορηγείται από τη πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από την έγγραφη γνωστοποίηση της έγκρισης κατεδάφισης και την επιστροφή του φακέλλου ή εφ' όσον παρέλθει χρονικό διάστημα 1 έτους αφότου περιήλθε στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία η αίτηση κατεδάφισης χωρίς να έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτίσματος ως διατηρητέου.

 

2. Επιτρέπεται η επισκευή και η αποκατάσταση παλαιών κτιρίων καθώς και η ανακατασκευή κτισμάτων που βρίσκονται σε ερειπιώδη κατάσταση, στην αρχική τους μορφή ακόμη και κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης, εφόσον αυτά αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Για τη χορήγηση της σχετικής οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή πλήρους τεκμηριωμένης μελέτης συνοδευόμενης από στοιχεία σχετικά με την αρχική μορφή του κτιρίου (τεχνικά στοιχεία από τα οποία δύναται να συναχθεί η αρχική μορφή του κτιρίου ή τμήματος αυτού, παλαιές φωτογραφίες, έγγραφες μαρτυρίες και άλλα τυχόν στοιχεία θεωρημένα από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή την αστυνομική αρχή) και έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Για τη χορήγηση αδείας ανέγερσης νέου κτιρίου σε οικόπεδα όπου υπάρχει κτίριο με στέγη επικαλυμμένη με γαλλικά κεραμίδια, ή αδείας επισκευής ή προσθήκης σε αυτό, η αιτούμενη άδεια χορηγείται από τη πολεοδομική υπηρεσία υπό τον όρο ότι στις εκτελούμενες οικοδομικές εργασίες, συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση των γαλλικών κεραμιδιών με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια.

 

Γενικές διατάξεις

 

1. Για κάθε οικοδομική εργασία ή επέμβαση στα κτίρια και στον περιβάλλοντα αυτά χώρο, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται εντός των νομίμως υφισταμένων ορίων των οικισμών του άρθρου 1, απαιτείται η χορήγηση σχετικής οικοδομικής άδειας ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία μπορεί να ζητά επιπλέον των κατά νόμο απαιτουμένων στοιχεία για να διαμορφώσει την κρίση της.

 

2. Ως επεμβάσεις στο περιβάλλοντα χώρο των οικοπέδων θεωρούνται και οι τοποθετήσεις επιγραφών, πετασμάτων (τεντών) και λοιπών κινητών ή σταθερών στοιχείων, οι καθαιρέσεις ή τροποποιήσεις προϋφιστάμενων στοιχείων εξοπλισμού των ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, κρήνες κ.λ.π.) καθώς και η κοπή μεμονωμένων υπεραιωνόβιων δένδρων ή δενδροστοιχιών συνδεδεμένων με την ιστορία και τη φυσιογνωμία των οικισμών.

 

3. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποχρεωτική έκδοση οικοδομικής άδειας ισχύει και για κάθε επέμβαση ή εργασία που εκτελείται με ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και λοιπών δημόσιων φορέων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.