Προεδρικό διάταγμα 3/1/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους χαρακτηριζόμενους ως παραδοσιακούς οικισμούς με το άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι και μορφολογικοί περιορισμοί δόμησης.

 

1. Εντός των νομίμων ορίων των κατά τα ανωτέρω οικισμών εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι δόμησης που έχουν καθορισθεί γι' αυτούς και αφορούν το συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης, τον αριθμό των ορόφων, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, την αρτιότητα και το τυχόν σύστημα δόμησης των κτιρίων.

 

2. Επί πλέον ισχύουν οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

α. Η θέση της οικοδομής μέσα στο οικόπεδο εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ, με κριτήριο τη διατήρηση και ανάδειξη του παραδοσιακού ιστού του οικισμού, τη διατήρηση της παλαιάς οικοδομής, τη σύνθεση των όγκων και την εναρμόνιση του νέου κτιρίου με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

β. Η έδραση της οικοδομής και η διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου πρέπει να επιτυγχάνεται με ελάχιστες εργασίες διαμόρφωσης του φυσικού εδάφους. Σε περίπτωση οικοπέδου με κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 5% επιτρέπεται η διαμόρφωση αυτού με αναλληματικούς τοίχους με εξωτερική επένδυση εμφανούς λιθοδομής ή πρανών ύψους μέχρι 1,60 m. Το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου με κριτήρια:

 

Την αποφυγή αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος χώρου.
Την αποφυγή υπερύψωσης των κτιρίων, ιδίως εκείνων που έχουν πρόσοψη επί του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου.
Την εναρμόνιση με τις όμορες ιδιοκτησίες.

 

γ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχου, καθώς και στέγης μέγιστου ύψους 1,60 μ. και μέγιστης κλίσης 30%. Η στέγη επικαλύπτεται υποχρεωτικά με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια και δύναται να προεξέχει από το περίγραμμα του κτιρίου μέχρι 0,30 m. Σε κάθε περίπτωση η μορφή και το ύψος της στέγης εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου με κριτήριο τη τήρηση των παραδοσιακών προτύπων και την προσαρμογή σε υφιστάμενες στέγες ομόρων κτιρίων.

 

Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική έστω κι αν δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η αύξηση του ύψους της στέγης μέχρι 2 m για την κατασκευή της παραδοσιακού τύπου ξύλινης επτανησιακής σοφίτας, εφόσον η σοφίτα αυτή υφίσταται σε ικανό αριθμό παλαιών κτισμάτων του οικισμού και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού.

 

δ. Η ογκοπλαστική μορφή του κτιρίου, που εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, πρέπει να προσεγγίζει τα παραδοσιακά πρότυπα ως προς τη σύνθεση, τη κλίμακα και τις αναλογίες του όγκου του.

 

Επίσης η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά τη κρίση της να επιβάλλει τροποποιήσεις, διασπάσεις του όγκου του κτιρίου, για την εξυπηρέτηση ειδικών συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου και τη διατήρηση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας του οικισμού.

 

3. Τα σύγχρονα δομικά κατασκευαστικά υλικά που τοποθετούνται στην εξωτερική εμφάνιση των όψεων του κτιρίου πρέπει να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα. Η τελική διαμόρφωση των όψεων, ο χρωματισμός τους και τα επί μέρους αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία τους, που εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, πρέπει να ακολουθούν τους παρακάτω όρους:

 

α. Πρέπει να επιδιώκεται συμμετρία των όψεων με εναλλαγή πλήρων και κενών και αποφυγή μεγάλων ανοιγμάτων.

 

β. Τα ανοίγματα των παραθύρων πρέπει να είναι υψίκορμα με αναλογία πλάτους-ύψους περίπου 1:2, τα δε κουφώματά τους να είναι ξύλινα ελαιοχρωματισμένα γαλλικού ή γερμανικού τύπου (συμπεριλαμβανομένων των σπαστών), ή ταμπλαδωτά ή καρφωτά.

 

γ. Πρέπει να υπάρχουν περιμετρικά απλά κορνιζώματα στα ανοίγματα και κάτω από τις στέγες και προαιρετικά να τονώνονται οι γωνίες των όψεων με εμφανείς γωνιόλιθους ή καλαίσθητες εξάρσεις υπό μορφή παραστάδων.

 

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών πλάτους μέχρι 1,20 m και μήκους όχι μεγαλύτερου από τα 3/5 της αντίστοιχης όψης με ξύλινα ή σιδερένια κιγκλιδώματα ή συμπαγή (κτιστά) στηθαία. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή γωνιακών εξωστών.

 

ε. Επιτρέπονται συμπαγείς εξωτερικές κλίμακες με άξονες παράλληλους προς τις αντίστοιχες όψεις, με δυνατότητα κατασκευής της παραδοσιακής καμάρας (βόλτας) σε αυτές.

 

στ. Στα καταστήματα, τα αναγκαία μεγάλα ανοίγματα φέρουν ξύλινα υαλοστάσια με υποδιαιρέσεις (καΐτια) και ξύλινη τραβέρσα (ταμπλά) στη βάση τους, επιτρεπομένης της ανάλογης σιδερένιας καλαίσθητης κατασκευής με υποχρεωτικό χρωματισμό αυτής στο χρώμα του ξύλου.

 

ζ. Πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος κλειστών χώρων στάθμευσης στις κύριες όψεις των κτιρίων.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της πραγματοποιούμενης εκμετάλλευσης και επιβάλλεται η αναλογία 2:1 πλάτους προς βάθος αυτών.

 

5. Για τη κατασκευή της περίφραξης ή της περιτοίχισης του οικοπέδου όπως και των επί μέρους στοιχείων αυτών (κιγκλιδώματα, αυλόθυρες κ.λ.π.) απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) και στεγάστρων στις όψεις των κτιρίων. Επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτών μόνο σε ισόγειους χώρους κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κ.λ.π., ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ως προς τα κατασκευαστικά υλικά, τη μορφή και τους χρωματισμούς.

 

7. Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η τοποθέτηση απλών και περιορισμένων διαστάσεων επιγραφών (όχι φωτεινών), που υποδηλώνουν τη χρήση των κτιρίων, όπου αυτές αντιστοιχούν.

 

8. Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση φωτεινών ή μη διαφημιστικών στοιχείων και πινακίδων, η δε τυχόν τοποθέτηση αυτών εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ως προς τις διαστάσεις τις θέσεις και το χρόνο παραμονής τους.

 

9. Τα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Ύδρευση - Αποχέτευση κ.λ.π.) καθώς και κάθε επέμβαση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (οδοί, πλατείες, λιμένες, κρηπιδώματα κ.λ.π. στους οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, διαμορφώνονται κατά τρόπο προσαρμοζόμενο στα παραδοσιακά πρότυπα μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα ορατά στοιχεία διαφόρων παροχών τοποθετούνται σε μη εμφανή σημεία των κτιρίων.

 

11. Απαγορεύεται η κατασκευή λυομένων κτιρίων καθώς και η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 2)β, γ, δ, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στους οικισμούς Κιονίου, Σταυρού και Ανωγής του δήμου Ιθάκης. Για τους οικισμούς αυτούς εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του από 09-10-1982 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης κ.λ.π. (ΦΕΚ 528/Δ/1982).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.