Προεδρικό διάταγμα 3/1/03

ΠΔ 03-01-2003: Χαρακτηρισμός οικισμών του Νομού Κεφαλληνίας ως παραδοσιακών και καθορισμός χρήσεων, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-01-2003: Χαρακτηρισμός οικισμών του Νομού Κεφαλληνίας ως παραδοσιακών και καθορισμός χρήσεων, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, (ΦΕΚ 36/Δ/2003), 29-01-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 110 (παράγραφος 11) και 327 (παράγραφος 4) του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 110 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και η παράγραφος 4 του άρθρου 327 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω νόμου.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την Υ6/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

4. Τη 321/2000 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Παλικής.

 

5. Την 101/2000 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ερίσου.

 

6. Την 271/2000 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αργοστολίου.

 

7. Την 159/2000 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Λειβαθούς.

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 13667/6233/2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών οικισμών και το γεγονός ότι για το δήμο Ιθάκης παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 ως αυτό ισχύει.

 

9. Τις 86/2000 και 315/2000 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Το από 04-0-2002 σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

11. Τις 369/2001 και 527/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-01-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.