Προεδρικό διάταγμα 3/2/20

ΠΔ 03-02-2020: Τροποποίηση των ορίων του οικισμού Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ (νομού Λάρισας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-02-2020: Τροποποίηση των ορίων του οικισμού Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ (νομού Λάρισας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως αυτού, (ΦΕΚ 82/Δ/2020), 24-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 7 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

6. Την υπ' αριθμόν 3390/1986 απόφαση Νομάρχη Λάρισας Καθορισμός ορίων οικισμού Κάμπος Ν. Λάρισας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού (ΦΕΚ 597/Δ/1986).

 

7. Το υπ' αριθμόν 52/2005 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) Υπουργείου Γεωργίας νομού Λάρισας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 2/2009 πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας - Οικισμού και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

9. Τα υπ' αριθμόν 4/2014 και 13/2017 πρακτικά της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 421/07-03-2014 έγγραφο της ΙΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λάρισας) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 719/18-03-2014 έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 335/17-03-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 1610/16-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 44/2005, 68/2008, 2/2014 και 302/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ.

 

15. Τις υπ' αριθμόν 39/συνεδρία 7η/03-09-2014, 89/συνεδρία 7η/07-12-2016 και 14/συνεδρία 3η/28-03-2018 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Την 222/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.