Προεδρικό διάταγμα 3/4/1929 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Γενικοί κανόνες δια την σύνταξιν τοπογραφικών κ.λ.π. χαρτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σύνταξις και εφαρμογή σχεδίου παλαιάς ή νέας πόλεως ή κώμης, ως και αναθεώρησις ή τροποποίησις τοιούτου σχεδίου, απαιτεί την προηγούμενη σύνταξιν τοπογραφικού και χωροσταθμικού χάρτου. Ούτος απαιτείται να περιλαμβάνει έκταση ανάλογη δια την προβλεπόμενη εξέλιξη της πόλεως επί μιαν πεντηκονταετία πάντως δε επαρκή δια τον διπλασιασμό αυτής.

 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο χάρτες πρέπει να συντάσσονται κατά τα επόμενα:

 

Τριγωνισμός

 

Α) Το πρωτεύον τριγωνομετρικό δίκτυον θ' αποτελείται εκ τριγώνων, όσον οιόν τε ομοιομόρφων (άνευ μεγάλων διαφορών εις τα μήκη των πλευρών) και κανονικών (άνευ οξειών γωνιών) μετά πλευρών ουχί μειζόνων των 2.000 m.

 

Το τριγωνομετρικό δίκτυον θα στηρίζεται επί βάσεως που εκλέγεται επί εδάφους όσον οίον τε ομαλού και οριζοντίου και μετρούμενης τετράκις μεταλλικής, συγκρίνεται προς κανονικό μέτρον (λ.χ. του πολυτεχνείου). Προς έλεγχο του όλου δικτύου θα μετράται και έτερα κανονική βάσις εις το έτερον άκρον του τριγωνομετρικού δικτύου. Εις περίπτωσιν καθ' ην πλησίον της εκτάσεως που αποτυπώνεται εξικνείται και το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυον (π.χ. δύο κορυφές τούτου κείνται περί τα 5 km από της εκτάσεως που αποτυπώνεται), τότε γίνεται η εξάρτησις του τριγωνομετρικού δικτύου της πόλεως εκ του κρατικού δικτύου, μετρούμενης βάσεως ελέγχου εις το άκρον του τοπικού δικτύου.

 

Ανεκτό σχετικό σφάλμα ορίζεται εις 0,0001 x Μ, όπου Μ παριστά το ολικό μήκος βάσεως.

 

Η ανεύρεσις των τριγωνομετρικών σημείων εξασφαλίζεται δια πλήρους περιγραφής της θέσεως τούτων και δι' ανάλογων μετρήσεων, αναγραφομένων σε ιδιαίτερο σημειωματάριο.

 

Πολυγωνομετρικές οδεύσεις

 

Β) Οι προς αποτύπωση των εδαφικών λεπτομερειών πολυγωνομετρικές οδεύσεις δέον να ώσι όλες εξαρτημένες από τριγωνομετρικών σημείων ή και εκ πολυγωνομετρικών τοιούτων, προσδιορισθέντων ήδη, το δε μήκος εκάστης τούτων (δηλαδή το άθροισμα των μηκών των πλευρών) να μη υπερβαίνει τα 1200 m.

 

Το μήκος εκάστης πλευράς οδεύσεως ενδείκνυται να μην υπερβαίνει τα 200 m αλλά ούτε και να υπολείπεται των 30 m.

 

Οι παρακείμενες πλευρές ενδείκνυται να μη διαφέρουν αλλήλων πολύ εις μήκος, του μεταξύ αυτών λόγων όντος πάντοτε μείζονος του ενός τετάρτου.

 

Οι γωνίες εκάστης πολυγωνομετρικής οδεύσεως ενδείκνυται να μη διαφέρουν κατά πολύ των 200 x β, αλλά να περιέχονται μεταξύ των ορίων 150 x β - 200 x β.

 

Οι πλευρές των πολυγωνικών οδεύσεων θα μετρώνται δις δια χαλύβδινης μετροταινίας, η δε μεταξύ των μετρήσεων της αυτής πλευράς διαφορά πρέπει να μη υπερβαίνει την τιμή που δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:

 

Eqn114

όπου Μ το μήκος της πλευράς.

 

Το ολικό γωνιώδες σφάλμα κλίσεως πρέπει να ή μικρότερο του Eqn115 δια τις πρωτεύουσες οδεύσεις (που αρχίζουν και καταλήγουν σε τριγωνομετρικό σημείο) και Eqn116 δια τις δευτερεύουσες οδεύσεις, όπου Ν είναι ο αριθμός των γωνιών οδεύσεως που μετρήθηκαν. Το σφάλμα παρέχεται εις εκατοστά γωνιών οδεύσεως. Το σφάλμα παρέχεται εις εκατοστά βαθμού εκατονταδικής διαιρέσεως.

 

Το ολικό γραφικό σφάλμα κλίσεως οδεύσεως, ευρισκόμενο εκ του τύπου:

 

Eqn117

 

ένθα F(x) και F(y) τα επί τετμημένων και τεταγμένων ολικά σφάλματα, πρέπει να μη υπερβαίνει τα ανεκτά όρια που δίδονται από τους επόμενους τύπους:

 

Eqn118δια τις πρωτεύουσες οδεύσεις

Eqn119δια τις δευτερεύουσες οδεύσεις

 

ένθα Μ είναι το μήκος της οδεύσεις εις m.

 

Χωροστάθμηση

 

Γ) Το χωροσταθμικό δίκτυον, όπερ θα αποτελεί την βάσιν της υψομετρικής αποτυπώσεως θα σημαίνεται δια μόνιμων σταθερών χυτοσιδήρων υψομετρικών αφετηριών, που πακτώνονται εις στερεά μόνιμα κτίρια (εκκλησίας, σχολεία κ.λ.π.), διανοιγόμενων οπών καταλλήλων, μακράν δε των αρμών της οικοδομής. Τα υψόμετρα των αφετηριών θα προσδιορίζονται μέσω χωροβάτη δια χωροσταθμικών οδεύσεως. Οι αφετηρίες θα κατανέμονται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα τον καθορισμό του υψομέτρου εις οιανδήποτε θέσιν το πολύ δια δύο διαδοχικών στάσεων του χωροβάτη.

 

Οι μεταξύ αυτών υψομετρικές διαφορές θα προσδιορίζονται δια διπλής χωροσταθμήσεως. Η μεταξύ των δύο εξαγομένων διαφορά οφείλει να μη υπερβαίνει το ανεκτό όριο που δίδεται από τον επόμενο τύπο σε mm:

 

Eqn120

 

ένθα Μ το μήκος της χωροσταθμικής οδεύσεως εις km και

h το απόλυτον άθροισμα των διαφορών της στάθμης εις m.

 

Τα υψόμετρα θέλουν εν γένει να ανάγονται εις το γενικόν υψομετρικό ορίζοντα του Κράτους δι' εξαρτήσεως του χωροσταθμικού δικτύου εκ τινός σταθερού υψομέτρου (παρακείμενης οδού ή σιδηροδρομικής γραμμής) ή και δι' αναγωγής εις την στάθμη της θαλάσσης, εφόσον τούτο είναι δυνατόν.

 

Τρόπος αποτυπώσεως των εδαφικών λεπτομερειών

 

Δ) Οι εδαφικές λεπτομέρειες του πυκνοκατοικημένου μέρους της πόλεως θ' αποτυπώνονται δι' ορθογωνίων συντεταγμένων από των πολυγωνομετρικών πλευρών τη βοήθεια ορθογώνου. Κατά τον αυτόν τρόπον θα ορίζονται εν γένει και οι θέσεις παντός οικοδομικού έργου. Οι τετμημένες και τεταγμένες θα μετρώνται δια κανόνων ξύλινων ή χαλύβδινης μετροταινίας, που προηγουμένως συγκρίνονται με κανονικό μέτρο.

 

Τα αποτυπωμένα στοιχεία εν τε τω πυκνοκατοικημένων και αραιοκατοικημένων τμημάτων της πόλεως θα είναι τα περιγράμματα των οικοδομικών τετραγώνων και οι εντός αυτών ασκεπείς χώροι, αυλές, κήποι, πάντα τα μεμονωμένα ή και συνεχόμενα οικοδομήματα και τα μεταξύ τούτων γήπεδα μετά καθορισμού του αριθμού των ορόφων και κατατάξεως εις ποιότητας αυτών (καινούργιες, ετοιμόρροπο κ.λ.π.), οι διαχωριστικοί τοίχοι και εν γένει μαντρότοιχοι, φράκτες και λοιπά, τα φρέατα, τα μεγάλα δένδρα και τεχνικά έργα πάσης φύσεως, δεξαμενές, τοίχοι μεμονωμένοι ή τοίχοι υποστηρίξεως, ερείπια, αρχαία μνημεία, νεκροταφεία, υδραγωγεία, οχετοί ανοικτοί, χάνδακες χείμαρροι, ρυάκια, κ.λ.π. Πάντως θα λαμβάνεται υπ' όψιν ότι δέον να απεικονίζεται και το εσωτερικόν των οικοδομικών τετραγώνων μέχρι βάθους από της υπαρχούσης οικοδομικής γραμμής δέκα μέτρων τουλάχιστον, εν ανάγκη δε και εσώτερο τούτου, προς επίτευξη άρτιας παραστάσεως του συνόλου της κυρίας οικοδομής, ίνα είναι γνωστή κατά τις μελετηθησομένας διαπλατύνσεις ή ευθυγραμμίσεις η σύνθεσις των πλευρών των οικοδομικών τετραγώνων.

 

Όπου κατά την μελέτη του ρυμοτομικού σχεδίου κριθή αναγκαία ριζικότερα ρυμοτομία δια μέσου οικοδομικών τετραγώνων, τότε, εφόσον η υπάρχουσα αποτύπωσις δεν είναι επαρκής, αποτυπώνεται ολόκληρον το θιγόμενο εσωτερικόν των οικοδομικών τετραγώνων (δια της απλούστερης τοπογραφικής μεθόδου).

 

Απλούστευσις τοπογραφικών εργασιών δια μικράς κωμοπόλεις

 

3. Επιτρέπεται παρέκκλισις από των διατάξεων της άνω παραγράφου, εφόσον πρόκειται περί κώμης που δεν περιλαμβάνουν περισσοτέρους των δύο χιλιάδων κατοίκους.

 

Η παρέκκλισις συνίσταται εις ταχυμετρική αποτύπωση της εφ' ης εκταθήσεται το σχέδιον περιοχής.

 

Η παρέκκλισις αυτή επιτρέπεται υπό τον όρον όπως το βάσει ταύτης συνταχθησόμενον σχέδιον ρυμοτομίας εφαρμοσθεί αμέσως επί του εδάφους και αποτυπωθεί το νέον οδικό δίκτυον κατά τον εν τη προηγουμένη παραγράφω εκτιθέμενο ακριβή τρόπον. Κατά την αποτύπωση ταύτη επιβάλλεται και ταυτόχρονος αποτύπωσις των εκ της ρυμοτομίας θιγομένων ιδιοκτησιών, αποτυπώνοντας πλήρως εκάστης τούτων (και κατά το μη ρυμοτομούμενο μέρος) μετά χαρακτηρισμού του αριθμού ορόφων, της καταστάσεως, του είδους κατασκευής και της παλαιότητας.

 

Τρόπος καταρτίσεως των διαγραμμάτων των τοπογραφικών χαρτών

 

4. Οι κατά τα προηγούμενα χάρτες συντάσσονται σε πινακίδα διατάσεων εξήντα επί ενενήντα εκατοστών (0.60 x 0,90 m) εκ χονδρού χάρτου αρίστης ποιότητος ωπλισμένου δι' υφάσματος υπό κλίμακα 1:500.

 

Τις άνω πινακίδας συνοδεύει πάντοτε ευρετήριον και συνοπτικός τοπογραφικός και χωροσταθμικός (μετά χωροσταθμικών καμπύλων) χάρτης υπό κλίμακα 1:2000, εξ ου παραλείπονται οι χαρακτηρισμοί οδεύσεων, στάσεων, αριθμοί, υψόμετρα κ.λ.π., περιλαμβανομένης μόνον της αποτυπώσεως των χωροσταθμικών καμπύλων. Εάν ο συνοπτικός ούτος χάρτης καταλαμβάνει επιφάνεια μείζονα του 1,00 x 1,50 m, τότε πρέπει και ούτος να συντάσσεται σε πινακίδα του άνω μεγέθους και να καταρτίζεται κατά τον αυτόν τρόπον και πρόσθετος συνοπτικός χάρτης, παραστατικός του συνόλου, υπό κλίμακα που περιορίζει την επιφάνεια αυτούς εις 1,00 x 1,00 m.

 

5. Έκαστο των κατά το ανωτέρω χαρτών πρέπει να συνοδεύουν 2 τουλάχιστον αντίγραφα, εν επί διαφανούν υφάσματος και έτερον επί διαφανούς χάρτου καλής ποιότητος. Εκ του επί διαφανούς υφάσματος αντιγράφου πρέπει να παραλείπονται αριθμοί, οδεύσεις κ.λ.π. και η χωροσταθμική αποτύπωση και να περιορίζεται τούτο μόνον εις την αποτύπωση της οριζοντιογραφίας δια σινικής μελάνης μελανού χρώματος. Εκ του επί του διαφανούς χάρτου αντιγράφου παραλείπονται επίσης αριθμοί, χαρακτηρισμοί στάσεων, οδεύσεις κ.λ.π., ουχί όμως και η χωροσταθμική αποτύπωση δια καμπύλων.

 

Χάραξις του σχεδίου επί του εδάφους

 

6. Ο δήμος και η κοινότης, μετά την έγκριση του σχεδίου ρυμοτομίας ή της τροποποιήσεως αυτού, προβαίνει εις την επί του εδάφους μεταφορά του νέου ρυμοτομικού διαγράμματος, σημαίνων επί τόπου τις διασταυρώσεις ή αλαλαγές κατευθύνσεως των αξόνων των οδών δια μονίμου σημάνσεως, εξασφαλιζόμενης συνάμα και της θέσεως των ούτω τεθέντων σημείων δια συντόμου περιγραφής τούτων.

 

Η τοποθέτησις των σημείων τούτων επί διασταυρώσεως των αξόνων θέλει γίνει επιμελημένη, δια καταλλήλων μετρήσεων, λαμβανομένων εκ του εγκριθέντος διαγράμματος και μεταφερομένων καταλλήλως επί του εδάφους, ούτω ώστε να τηρηθούν οι ορισμένες συνθήκες, υφ' ας χαράχθηκε η ρυμοτομία.

 

Επί του τοπογραφικού διαγράμματος (πρωτοτύπου και αντιγράφου 1:500 και 1:2000) σημειώνεται είτε ευκρινώς η θέσις των ως άνω μονίμων σημείων των αξόνων των οδών, εξασφαλισμένων δια μετρήσεων προς τα γειτονικά σταθερά σημεία (εφόσον υπάρχουν), συνάμα δε σημειώνονται και τα υψόμετρα των αξόνων των νέων οδών. Επιπροσθέτως καθορίζονται δι υπολογισμού και οι συντεταγμένες των τομών των αξόνων των νέων οδών που θα χαραχθούν, ως και των σημείων, καθ' ά οι άξονες των οδών αλλάζουν κατεύθυνση. Ομοίως αναγράφονται εις το διάγραμμα τα τε οριστικά πλέον μήκη των οικοδομικών τετραγώνων, ως και τα πλάτη των οδών,πλατειών κ.λ.π. δι αριθμών. Το ρυμοτομικό διάγραμμα που συμπληρώνεται έτσι αποτελεί το τελικό τοιούτον εφαρμογής.

 

7. Τα στοιχεία τριγωνισμού και λοιπών υπολογισμών, οι πρωτότυποι πινακίδες και εν γένει πάντα τα στοιχεία τοπογραφήσεως και χωροσταθμήσεως, βάσει των οποίων συνετάγη ο δια το σχέδιον χάρτης, ταξινομούνται και διαφυλάσσονται υπό του δήμου ή κοινότητος εις μέρος ασφαλές δια την ενδεχομένη περίπτωσιν ανασυντάξεως εξ αυτών του εν λόγω χάρτου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.