Προεδρικό διάταγμα 3/4/1929 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μελέτη και έγκριση του σχεδίου και σύνταξη των οριστικών αυτού διαγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την σύνταξιν των κατά των ανωτέρω χαρτών, καταρτίζεται η μελέτη του σχεδίου ρυμοτομίας επί ιδιαιτέρου διαφανούς χάρτου, αυτοτελώς (άνευ τοπογραφικών στοιχείων, οριζοντιογραφίας, χωροσταθμήσεως) υπό τις κλίμακας 1:500 και 1:2000, επίσης δε και την κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4 ενδεχομένως μικροτέρα κλίμακα. Τα διαγράμματα συνοδεύονται υπό του σχεδίου ειδικού οικοδομικού κανονισμού που διασαφηνίζει το σχέδιο ρυμοτομίας κ.λ.π.

 

2. Μετά της άνω μελέτης ρυμοτομίας πρέπει να καταρτίζεται και δικαιολογητική αυτής έκθεσις, περιγράφουσα μεταξύ των άλλων, τις τοπικές συνθήκες εργασίας και διαίτης των κατοίκων, τα της εξωτερικής μεθ' ετέρων πόλεων, λιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών κ.λ.π. συγκοινωνίας, την οικοδομική κατάστασιν του δήμου ή κοινότητος και τις προβλέψεις δημιουργίας νέων αυτών πόρων προς αντιμετώπισιν των προς εφαρμογήν του σχεδίου απαιτούμενων δαπανών, τις προβλέψεις περί αναπτύξεως της πόλεως ή κώμης, τις αναλογίας μεταξύ οικοδομήσιμων και κοινοχρήστων χώρων βάσει του σχεδίου που μελετήθηκε και προς αυτού, την κατά κάτοικο αναλογούσαν επιφάνεια της πόλεως ή κώμης και επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων βάσει του σχεδίου που μελετήθηκε και προ αυτού, τον προβλεπόμενο τρόπον βελτιώσεως της υδρεύσεως και εξυγιάνσεως, την περιοχήν του κεντρικού (εμπορικού), τμήματος, την επάρκεια ή μη επάρκεια αυτού και την προβλεπόμενη προέκτασή του, τις πρωτεύουσας οδούς και λεπτομερώς την μάλλον επικρατούσαν κατάστασιν εις τις ιδιοκτησίας από απόψεως εμβαδού και διαστάσεων σε κάθε τμήμα. Η εφ' εκάστης μελέτης έκτασις της εκθέσεως πρέπει να είναι ανάλογος προς την σημασία της πόλεως ή κώμης εις ην αφορά, πάντως όμως πρέπει εις εκάστην περίπτωσιν να εξαντλούνται πλήρως το άνω θέματα.

 

3. Προκειμένου περί μερικής τροποποιήσεως υφισταμένων σχεδίων, η έκθεσις θα περιορίζεται μόνον εις τα προς αυτήν απολύτως σχετικά ζητήματα, και προ παντός θα δικαιολογηθεί ταύτη εμπεριστατωμένα.

 

4. Την εγκριτική του σχεδίου πράξη συνοδεύει το υπό κλίμακα 1:2000 διάγραμμα. Δύναται ουχί ήττον, κατά την κρίσιν του υπουργείου, να συνοδεύσει ταύτη και το διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500.

 

5. Βάσει του εγκριθέντος σχεδίου και των λεπτομερειακών υποδείξεων της ρυμοτομίας στο διάγραμμα 1:500 (άρθρο 19 παράγραφος 1) εκτελείται η εφαρμογή αυτού υπό του δήμου ή κοινότητος επί του εδάφους και η αποτύπωσις του οριστικού λεπτομερειακού σχεδίου κατά τα εν άρθρο 18 παράγραφος 6 οριζόμενα. Ο πρωτότυπος τοπογραφικός χάρτης υπό κλίμακα 1:500 και τα κατά το άρθρο 18 παράγραφος 5 αντίγραφα συμπληρώνεται δια των εν άρθρο 18 παράγραφος 6 στοιχείων και υποβάλλονται εις το υπουργείον προς έλεγχο και κύρωση, ως επίσημα λεπτομερειακά αντίγραφα του κυρωθέντος σχεδίου. Μετά την κύρωση το πρωτότυπο κατατίθεται εις μέρος ασφαλές και γίνεται χρήσις των αντιγράφων και αντιτύπων αυτών.

 

Εις την περίπτωσιν της κατά το άρθρο 18 παράγραφος 3 παρεκκλίσεως, τα ανωτέρω εφαρμόζονται ως προς την κατά την ιδίαν παράγραφο αποτύπωση, ο βάσει της οποίας καταρτιζόμενος χάρτης χρησιμοποιείται δια το ως άνω οριστικό σχέδιον.

 

6. Δι' οιονδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση του σχεδίου, που συντάχθηκε βάσει τοπογραφικού κ.λ.π. χάρτη, καταρτιζομένου ως ανωτέρω, γίνεται χρήσις νέας πρωτοτύπου πινακίδας του τοπογραφικού και χωροσταθμικού χάρτου, συμπληρωμένης με την αποτύπωση της κατά την εποχή της τροποποιήσεως καταστάσεως.

 

Αναστολή οικοδομικών εργασιών προς μελέτη νέου σχεδίου

 

7. Αναστολή οικοδομικών επί εκτάσεως, εφ' ης υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιον, προς τροποποίηση αυτού αποκλείεται κατά κανόνα. Επιτρέπεται αυτή, εις τις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α) Εφ' όσον πρόκειται περί μελέτης νέου σχεδίου επί τμημάτων δι' ά δεν προϋπήρχε τοιούτον εγκεκριμένο.

β) Εφ' όσον πρόκειται περί αναθεωρήσεως εγκεκριμένων σχεδίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 και

γ) εφ' όσον πρόκειται περί αναθεωρήσεως εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών, εις ους λόγω θεομηνιών ή ραγδαίας εξελίξεως υφίστανται προδήλως οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν ριζική αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου.

 

Η ως άνω αναστολή επιτρέπεται να ζητείται υπό των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων μόνον όταν τοπογραφικού χάρτου, ήτοι παραχωρηθεί η εργασία εις ανάδοχο ή αρχίσει δια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή Κοινότητος. Οι σχετικές πράξεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων πρέπει να συνοδεύονται και υπό βεβαιώσεως της επί της εφαρμογής του σχεδίου Κρατικής Υπηρεσίας περί της ως άνω προϋποθέσεως. Η αναστολή ισχύει μόνον εφ' όσον διαπιστώνεται υπό της ανωτέρω Υπηρεσίας ότι μέχρι της ανακοινώσεως αυτή της δημοσιεύσεως του σχετικού διατάγματος δεν εγένετο έναρξις εργασιών δομήσεως, ήτοι τουλάχιστον εκσκαφής θεμελίων μέχρι βάθους ενός μέτρου καθ' άπασαν την έκταση του κτιρίου, βάσει νομίμου αδείας. Της αναστολής δύνανται να εξαιρούνται ακίνητα αποτελούντα εν συνεχεία τουλάχιστον δυο οικονομικά τετράγωνα, εφ' όσον τουλάχιστον δύο οικοδομικά τετράγωνα, εφ' όσον πλην του Δήμου, και η επί της εφαρμογής του σχεδίου Τεχνική Υπηρεσία, στηριζομένη επί των πραγμάτων βεβαιώνει, υπευθύνως ότι δεν θέλουν θιγούν ταύτα υπό του μέλλοντος σχεδίου.

 

Δύνανται επίσης να εξαιρούνται βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτίρια κοινωφελούς σκοπούς, εφ' όσον η εξαίρεση αφορά ολόκληρον την περιοχήν της ην αφορά η αναστολή πόλεως ή κώμης, αδιακρίτως σκοπού εγκαταστάσεως και εφ' όσον βεβαιώνει την ανάγκην της εξαιρέσεως και η ανωτέρω Τεχνική Υπηρεσία.

 

Ανεξαρτήτως της επιβολής αναστολής κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται εις πάσαν περίπτωσιν ο Υπουργός, μετά προηγούμενη σύμφωνον γνωμάτευση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, να αναστέλλει προσωρινώς και μέχρι διμήνου το πολύ, τις οικοδομικές εργασίας εις οικισμούς ή τμήματα αυτών δια τα ρυμοτομικά σχέδια των οποίων γνωμάτευσε το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων, εγκρίνανε νέα ρυμοτομική διάταξη.

 

Η περί αναστολής απόφασις, μη υπαιτιούσα δημοσίευση κ.λ.π. ανακοινώνεται επειγόντως εις την οικεία Κοινοτική ή Δημοτική Αρχήν και εις την επί της εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων εις τον υπ' όψιν οικισμό Υπηρεσία.

 

Ως αφετηρία ενάρξεως της επιβληθείσης αναστολής και υπολογισμού του διμήνου λαμβάνεται υπ' όψιν η ημέρα της κατά τα άνω ανακοινώσεως της αποφάσεως του Υπουργού.

 

Η ως άνω ειδική αναστολή δεν δύναται να υπερβεί το δίμηνον έστω και αν κατ' αυτό δεν κατέστη δυνατή η δημοσίευση του διατάγματος του εγκρίνοντος την νέα ρυμοτομία.

 

Της αναστολής εξαιρούνται: α) επισκευές αίτινες κατά την κρίσιν της  αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας, μη αποτελούσες ενίσχυσιν του φέροντος  οργανισμού των κτιρίων, κρίνονται απαραίτητοι δια λόγους χρήσεως,  υγιεινής και ασφαλείας των οικοδομών και β) προσθήκες κατ' επέκτασιν ή  καθ' ύψος επί υφισταμένων κτιρίων κοινής ωφελείας ή υπαγομένων εις την  κατηγορία της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως αυτή  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από [ΒΔ] 14-10-1947 βασιλικού διατάγματος και τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 24-05-1952 βασιλικό διάταγμα, με το άρθρο μόνο του από 06-04-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 81/Δ/1971).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.