Προεδρικό διάταγμα 3/4/1929 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Δικαιολογητικά στοιχεία απαιτούμενα προς συζήτησιν του σχεδίου ρυμοτομίας και των τροποποιήσεων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υπό των δήμων και κοινοτήτων υποβαλλόμενα εις το υπουργείον προς έγκριση σχέδια ρυμοτομίας, ή οι τροποποιήσεις αυτών, πρέπει να συνοδεύονται υπό των τυχόν σχετικών ενστάσεων του κοινού μετά των επ' αυτών παρατηρήσεων των δήμων και κοινοτήτων και μετά παραστατικής επεξηγήσεως εκάστης ενστάσεως στο σχέδιο.

 

2. Ουδεμία τροποποίησις εγκεκριμένου σχεδίου πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση εις το υπουργείον, αν δεν δικαιολογείται υπό κοινής ανάγκης. Των εις μικράς εκτάσεις εντοπισμένων τροποποιήσεων και δυσδικαιολογήτων από της άνω απόψεως (οίον μετατόπισις ή κατάργησις οδού, διάνοιξις οδού, εις οικοδομικό τετράγωνον κ.λ.π.) πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, καλούμενοι προς τούτο υπό του δήμου ή κοινότητος, κατά τις περί κοινοποιήσεως σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και να βεβαιώνεται υπευθύνως υπό του δήμου ή κοινότητος πάντων τούτων η πρόσκλησις.

 

Επί πλέον της προσκλήσεως τούτης επιβάλλεται και ανακοίνωση που τοιχοκολλείται εις τα δημοσιώτερα μέρη της πόλεως (Δημαρχείο, Καφενεία Κεντρικά, Ναοί κ.λ.π.) προκειμένου περί πόλεως ή κώμης μέχρι 5.000 κατοίκων, άνω δε των 5.000 κατοίκων επιβάλλεται και δημοσίευση εν συνέχεια εις δύο των τοπικών εφημερίδων, ή, τοιούτων μη υφισταμένων, εις τινές των περισσότερο κυκλοφορουσών εις τον τόπον, εν ώ το υπό τροποποίηση σχέδιον. Η εις τις εφημερίδας δημοσίευση επιβάλλεται προκειμένου και περί γενικής εγκρίσεως ή τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από [ΒΔ] 25-06-1948 βασιλικού διατάγματος.

 

3. Ουδεμία πρότασις περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου σχεδίου επιτρέπεται να υποβάλλεται εις το υπουργείον, εφ' όσον ο προτείνων δεν διασαφηνίζει πλήρως και υπευθύνως στα σχετικά της τροποποιήσεως σχέδια αν δι' αυτής θίγονται κτίρια ανεγερθέντα βάσει του τροποποιημένου σχεδίου ή οικόπεδα τακτοποιηθέντα βάσει του ιδίου σχεδίου, και εάν οικόπεδα άρτια καθίστανται μη άρτια, και εν καταφατική περιπτώσει δεν καθορίζει τα ούτω θιγόμενα ακίνητα στα άνω στοιχεία. Την αυτήν υποχρέωσιν έχει και ο δήμος η κοινότης που υιοθετεί την πρόταση.

 

4. Οι αιτούντες την τροποποίηση του σχεδίου ιδιώτες υποχρεούται πάντοτε να προπαρασκευάζουν τα κατά το προηγούμενον άρθρον τεχνικά στοιχεία ιδία δαπάνη και φροντίδα και να προσάγουν έτοιμα εις την οικεία αρχήν τα κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 στοιχεία κοινοποιήσεως κ.λ.π.

 

Δικαιολογητικά στοιχεία επεκτάσεως σχεδίου

 

5. Επέκτασις εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή κώμης επιτρέπεται μόνον υπό όρους τις ακολούθους προϋποθέσεις και όρους:

 

α) Εφ' όσον εκ της κατά το άρθρο 19 παράγραφος 2 εκθέσεως προκύπτει σαφώς και δικαιολογείται πλήρως η ανάγκη της επεκτάσεως, λόγω ανεπάρκειας του εγκεκριμένου σχεδίου εις οικοδομήσιμους χώρους εν σχέσει προς την πυκνότητα του πληθυσμού.

β) Εφ' όσον η επέκτασις προτείνεται ως προγραμματική, συνεπεία μελέτης λαμβανούσης υπ' όψιν όλες τις δυνατότητας επεκτάσεως της πόλεως εντός μιας εικοσαετίας και συντεταγμένης κατ' ανάλογο προς τις μελέτες που αφορούν ολόκληρα τα σχέδια των πόλεων τρόπο και ιδία ως προς την συνοδεύουσα αυτές αιτιολογική έκθεση.

 

Μονομερείς επεκτάσεις εγκεκριμένων σχεδίων απαγορεύονται απολύτως.

 

Σχέδια ιδρύσεως νέων πόλεων και συνοικισμών

 

6. Σχέδια συστάσεως νέων πόλεων ή συνοικισμών, είτε υπαγομένων εις υφισταμένους δήμους ή κοινότητας είτε αποτελουσών αυτοτελείς δήμους και κοινότητας, και αποβλέποντα αμέσως ή εμμέσως εις στέγαση οιωνδήποτε ατόμων ή οργανώσεων, εις ίδρυση εξοχικών κέντρων, εις εμπορικές επιχειρήσεις και εν γένει εις οιονδήποτε έτερον σκοπόν, εγκρίνονται υπό ειδικές προϋποθέσεις και όρους, κανονιζομένους δι' ειδικού διατάγματος, εφαρμοζομένων πάντως των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και ως προς ταύτα. Απαραίτητοι προϋποθέσεις της εγκρίσεως είναι:

 

α) η εξακρίβωσις ότι αυτή θέλει εξυπηρετήσει πραγματική και δεδηλωμένη ανάγκην οικοδομών,

β) εξασφαλίσεις ανεγέρσεως οικοδομών,

γ) εξασφαλίσεις κατασκευής και συντηρήσεως οδών, υδρεύσεως και φωτισμού και συγκοινωνίας, και

δ) εγγυήσεις μη αμέσου επιβαρύνσεως υφ' οιανδήποτε μορφήν των πλησιέστερων δήμων και κοινοτήτων.

 

Παρέκκλισις από των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται μόνον οσάκις πρόκειται περί συνοικισμών αμέσου ανάγκης κατασκευαζόμενων υπό του Δημοσίου, ως οι υπ' αυτού ανεγειρόμενοι συνοικισμοί προς στέγαση των προσφύγων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.