Προεδρικό διάταγμα 3/4/86c - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται κατά περιοχές, με αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα, ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

Α. Περιοχή 1.

 

1. Η περιοχή 1 περικλείεται: νότια και δυτικά από τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, νότια και δυτικά όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, βόρεια από το βόρειο όριο της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος και μέχρι τη θέση Άσπρο Σπίτι, ανατολικά από τη Νάουσα, μέχρι τη συνάντησή του με τα όρια της περιοχής 5 όπως περιγράφονται στο παρόν διάταγμα τα οποία και ακολουθεί μέχρι τη μεγάλη φουρκέτα του Αγίου Θεολόγου.

 

Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται η κηρυγμένη ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή με την υπ' αριθμόν [Α] Φ31/17.2.24/1285/08-05-1976 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 876/Β/1976).

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση για χρήσεις κατοικίας, γεωργικών αποθηκών, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφέλειας.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται:

 

α. Των γεωργικών αποθηκών 1 με μέγιστο ύψος αυτών 4,50 m.

 

β. Των λοιπών χρήσεων πλην τουριστικών εγκαταστάσεων 2 m με μέγιστο ύψος 7,50 m.

 

5. Υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 m.

 

6. Η μεγίστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων ορίζεται σε 300 m2 για χρήσεις αγροτικών αποθηκών.

 

7. Για τουριστικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 12-05-1984 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978), (ΦΕΚ 380/Δ/1984) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 16-02-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 58/Δ/1985).

 

Για κτίρια όγκου μεγαλύτερου των 2.000 m3 επιβάλλεται η διάσπαση των κτιρίων σε μικρότερους όγκους.

 

Β. Περιοχή 2.

 

1. Η περιοχή αυτή περικλείεται: δυτικά από τον άξονα της επαρχιακής οδού Νάουσας - Σιδηροδρομικού Σταθμού Ναούσης, βόρεια από τον άξονα της αγροτικής οδού Νάουσας - Ροδακινέας έως την περιοχή Καραΐδα και στη συνέχεια ανατολικά και νότια από το όριο των πτώσεων προς τα χαμηλότερα επίπεδα του κάμπου.

 

2. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

 

3. Επιτρέπεται μόνο η δόμηση για κατοικία, γεωργικές αποθήκες, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, θερμοκήπια και γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια. Τα γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια επιτρέπονται μετά τα 500 m από το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

 

4. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

5. Η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης είναι υποχρεωτική.

 

Γ. Περιοχή 3.

 

1. Η περιοχή 3 περικλείεται: δυτικά από το όριο εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Νάουσας (οδός Σπηλαίου - Νοσοκομείου - Μεγάλου Αλεξάνδρου) μέχρι την περιοχή Κούκος και στη συνέχεια την πρώτη φουρκέτα της αγροτικής οδού Νάουσας - Ροδακινέας, τις πτώσεις μέχρι το εργοστάσιο Λόγγου - Τουρπάλη, τον άξονα της επαρχιακής οδού Νάουσας - Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι τη Βεροιώτικη Γέφυρα και το ρέμα Σπηλαίου.

 

2. Στην περιοχή επιτρέπεται μόνο η δόμηση για χρήσεις αναψυχής - πολιτιστικές και για δημόσια ή δημοτικά κτίρια κοινής ωφελείας.

 

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής αυτής ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος αρτιότητα 4 στρέμματα.

 

4. Για κτίρια χρήσεων αναψυχής ορίζονται:

 

α. Η μεγίστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 100 m2.

 

β. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1 με μέγιστο ύψος 4,50 m.

 

Δ. Περιοχή 4.

 

1. Η περιοχή 4 περικλείεται: βορειοδυτικά και βόρεια από τον άξονα της αγροτικής οδού Νάουσας - Ροδακινέας, μέχρι τη συνάντησή του με τα διοικητικά όρια του δήμου Νάουσας μέχρι τη συνάντησή τους με τη σιδηροδρομική γραμμή που την ακολουθεί μέχρι τον άξονα της επαρχιακής οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού - Νάουσας, νότια από τον άξονα της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού - Νάουσας, δυτικά από το ανατολικό όριο της περιοχής 2 όπως ορίζεται από την παράγραφο 1 της περιοχής 2.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή περιλαμβάνεται ο αρχαιολογικός χώρος της Σχολής Αριστοτέλους.

 

3. Απαγορεύεται στην περιοχή η εγκατάσταση βιομηχανιών - βιοτεχνιών και οι εν γένει οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

 

4. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

5. Η δόμηση στην περιοχή αυτή επιτρέπεται μετά από έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

Ε. Περιοχή 5.

 

1. Η περιοχή 5 περιλαμβάνει την περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Νάουσας που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 337/19/07-01-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Νάουσας (Νομού Ημαθίας), (ΦΕΚ 109/Δ/1986).

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η δόμηση μόνο για τις χρήσεις που φαίνονται στο χάρτη Π - 1.2., Π - 1.3.2. που συνοδεύει την πιο πάνω απόφαση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 1, 4, β της απόφασης αυτής.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

ΣΤ. Περιοχή 6.

 

1. Οι υπό στοιχεία 6 περιοχές βόρεια και νότια του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Νάουσας περικλείονται αντίστοιχα:

 

α) Βόρεια από το δρόμο 3 - 5 πηγάδια Νάουσας στη Θέση Άσπρο Σπίτι και από εκεί σε ευθεία γραμμή προς την περιοχή του βράχου Κουκούλι και την περιοχή Καραΐδα. Κατά τα λοιπά η περιοχή περικλείεται από τα όρια των γειτονικών προς αυτήν περιοχών 1, 5, 2 και 4 όπως περιγράφονται παραπάνω.

 

β) Νότια από τα διοικητικά όρια του δήμου Νάουσας (από το σημείο συνάντησής της με τον αγροτικό δρόμο Νάουσας - Στενημάχου) και από εκεί κατ' επέκταση προς δυσμάς μέχρι το δρόμο Νάουσας - Σέλι. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όρια των γειτονικών προς αυτήν περιοχών 1, 5, 3, 2 και 7.

 

2. Απαγορεύονται οι χρήσεις για θερμοκήπια, γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια βιοτεχνιών - βιομηχανιών και εν γένει οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

Ζ. Περιοχή 7.

 

1. Η περιοχή 7 περικλείεται: νότια από το ρέμα Κουτίχα, τον άξονα του αγροτικού δρόμου Νάουσας - Στενημάχου, έως τη συνάντησή του με τα διοικητικά όρια του δήμου Νάουσας που τα ακολουθεί με τη συνάντησή τους με τη σιδηροδρομική γραμμή, ανατολικά από τη σιδηροδρομική γραμμή και μέχρι τη συνάντησή της με τον άξονα του δρόμου Νάουσας - Σιδηροδρομικού Σταθμού και εκείθεν τον άξονα του δρόμου μέχρι τη διασταύρωσή του με την περιφερειακή οδό Σπηλαίου.

 

2. Στην περιοχή επιτρέπονται μόνο οι εξής χρήσεις: βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εν γένει επαγγελματικές εγκαταστάσεις καθώς και γεωργοκτηνοτροφικές - γεωργοπτηνοτροφικές.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

Η. 1. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης στις παραπάνω περιοχές εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

2. Για την ανέγερση δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφέλειας όπου προβλέπεται στις παραπάνω περιοχές απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.