Προεδρικό διάταγμα 41/18

ΠΔ 41/2018: Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 41/2018: Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, (ΦΕΚ 80/Α/2018), 07-05-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 90 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/Α/1974) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4262/2014 Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

2. Την 2000/367/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 03-05-2000 για την εφαρμογή της οδηγίας 1989/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των δομικών προϊόντων των δομικών έργων και μερών τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά (ΕΕL 133/2000, σελίδα 26 και επόμενες).

 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 09-03-2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 1989/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕL 88/2011, σελίδα 5 και επόμενες), όπως ισχύει.

 

4. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής της 01-07-2015 για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 68/2016, σελίδα 4 και επόμενες), όπως ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ 3722/Β/2016).

 

7. Την Υ/186/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα (ΦΕΚ 3671/Β/2016).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 132/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Εκδίδεται Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ως ακολούθως:

 

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός του Κανονισμού

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους

Άρθρο 5: Οδεύσεις διαφυγής

Άρθρο 6: Δομική Πυροπροστασία

Άρθρο 7: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

Άρθρο 8: Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιητικά

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές διατάξεις

 

Στα άρθρα 1 έως και 11 του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται επιπρόσθετα των γενικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α', ειδικές απαιτήσεις πυροπροστασίας των επιμέρους χρήσεων κτιρίων.

 

Άρθρο 1: Κατοικία

Άρθρο 2: Προσωρινή Διαμονή

Άρθρο 3: Συνάθροιση Κοινού

Άρθρο 4: Εκπαίδευση

Άρθρο 5: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Άρθρο 6: Σωφρονισμός

Άρθρο 7: Εμπόριο

Άρθρο 8: Γραφεία

Άρθρο 9: Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Άρθρο 10: Αποθήκευση

Άρθρο 11: Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 2: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 3: Κυρώσεις

Άρθρο 4: Παραρτήματα

 

Άρθρο Δεύτερο

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει 3 μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-04-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.