Προεδρικό διάταγμα 457/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών σε:

 

α) Έλληνες πολίτες εφόσον:

 

1 ) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους

2) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

3) δεν είναι ανυπότακτοι ή δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για λιποταξία

4) δεν έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, από αυτά που αποτελούν κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση

5) απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση

6) έχουν δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανωτάτης Σχολής Χορού της αλλοδαπής ή δεκαπενταετή ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή Χορού ή δεκαπενταετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτές ή χορογράφοι κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

 

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Εταιρείες, εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

 

Προκειμένου περί Εταιρειών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως α' πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη ή τους Διοικούντες αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 347 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Από την ισχύ του Διατάγματος αυτού οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, από της 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, κάθε έτους, αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της Σχολής, η πόλη και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει.

 

Με την αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Αποδεικτικά των σπουδών τους, ή της καλλιτεχνικής και διδακτικής σταδιοδρομίας τους στο χορό.

 

β) Πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση η δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.

 

γ) Πλήρες αντίγραφο του δελτίου ποινικού τους μητρώου.

 

δ) Προκειμένου για άρρενες ενδιαφερομένους, αντίγραφο Πιστοποιητικού στρατολογικής καταστάσεως Τύπου Α ή νόμιμης απαλλαγής τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή δεν έχουν απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ασυμβίβαστη με το έργο τους διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.

 

στ) Κάτοψη των αιθουσών της Σχολής και υπεύθυνη δήλωση δυο (2) Πολιτικών Μηχανικών για την αντοχή του κτιρίου και τη στατική του επάρκεια. Επιτρεπτό βάρος 350 kg/m2 τουλάχιστον.

 

ζ) Πιστοποιητικό άδειας, μη αυθαιρέτου κτίσματος, για το κτίριο ή μέρος αυτού, εφόσον χρησιμοποιηθεί από τη Σχολή.

 

3. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρεία, τα δικαιολογητικά με τα στοιχεία α' έως δ' πρέπει να υποβάλλονται για τον οριζόμενο, από αυτά, εκπρόσωπο από τα μέλη ή τους διοικούντες αυτά. Επίσης υποβάλλεται και αντίγραφο του καταστατικού τους.

 

4. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία α έως ε' υποβάλλονται και για την πρόσληψη του Διευθυντού Σπουδών, εφόσον ο ιδιοκτήτης της Σχολής, δεν θα αναλάβει και τη Διεύθυνσή της, λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων.

 

5. Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου χορηγείται μόνο άδεια λειτουργίας, εφόσον στον οργανισμό ή τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους προβλέπονται η ίδρυση Σχολής Χορού, οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού και τα τυπικά προσόντα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, Με τη σχετική αίτηση υποβάλλονται.

 

α) Ο οργανισμός ή ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας.

 

β) Τα δικαιολογητικά διορισμού του προσληφθέντος διδακτικού προσωπικού, και

 

γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.