Προεδρικό διάταγμα 472/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 αποτελείται από:

 

α) Ένα ανώτερο υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως πρόεδρο.

 

β) Ένα υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

γ-ε) Τρεις υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

στ) Ένα υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ζ) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

η-ι) (πρώην η-θ) Τρεις εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.

 

ι)α) (πρώην ι) Ένα εκπρόσωπο των πανελλήνιων ενώσεων των τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, που προτείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 102/1995 (ΦΕΚ 63/Α/1995).

 

2. Ο πρόεδρος και τα μέλη με στοιχεία β-στ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής. Τα μέλη με στοιχεία β και στ με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αρμόδιους υπουργούς.

 

3. Τα μέλη των περιπτώσεων η-ι της παραγράφου 1 και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις.

 

Για την υπόδειξή τους καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που προτάθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 102/1995 (ΦΕΚ 63/Α/1995).

 

4. Το μέλος της περίπτωσης ι)α) της παραγράφου 1 και ο αναπληρωτής του, υποδεικνύονται από τις πανελλήνιες ενώσεις τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, που σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες πανελλήνιες ενώσεις, από άλλες ενώσεις τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Για τη υπόδειξή τους καλούνται οι ενώσεις τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών που έχουν κοινοποιήσει το καταστατικό και την ταχυδρομική τους διεύθυνση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων μέχρι την αποστολή της πρόσκλησης που προβλέπει η παράγραφος

 

5. Εάν οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιλέγει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από τα μέλη που προτάθηκαν.

 

Εφόσον δεν υπάρχουν πανελλήνιες ενώσεις τεχνικών του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ή άλλες ενώσεις του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιλέγει και ορίζει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από μέλη που υποδεικνύουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

5. Τα μέλη με στοιχεία ζ έως ι της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους προτείνονται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία γίνεται έγγραφη υπόμνηση και τάσσεται νέα προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ή αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ενώσεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να διορίσει οίκοθεν τα μέλη αυτά.

 

6. Η θητεία των μελών της επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ορίζεται για δύο ημερολογιακά έτη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται μέσα στο Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Στη διάρκεια της θητείας, αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται μόνο για εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Ειδικά για την πρώτη θητεία των μελών, αυτή αρχίζει από τη συγκρότηση της Επιτροπή και λήγει την 31-12-1995.

 

7. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον υπουργό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 368/1994 (ΦΕΚ 201/Α/1994)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.