Προεδρικό διάταγμα 472/85

ΠΔ 472/1985: Σύνθεση επιτροπών Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του νόμου 1418/1984


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 472/1985: Σύνθεση επιτροπών Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του νόμου 1418/1984, (ΦΕΚ 168/Α/1984), 06-09/02-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 8, του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 5, του άρθρου 16 παράγραφοι 1, 4 και 5, του άρθρου 17 παράγραφοι 6, 7 και 8 και του άρθρου 18 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις υπ' αριθμούς 333/1985 και 707/1985 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 2: Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών

Άρθρο 3: Αναπροσδιορισμός κατηγοριών εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 4: Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής

Άρθρο 5: Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Υπομηχανικών, πτυχιούχων ΤΕΙ και πρώην ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤΕΕ

Άρθρο 6: Έργα που εκτελούνται από επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε νομαρχιακά μητρώα

Άρθρο 7: Κατώτερα όρια στελέχωσης κεφαλαίου κ.λ.π. επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Πρόστιμο κατά εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 9: Επιχειρήσεις κατασκευής των έργων

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 06-09-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.