Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διενέργεια ειδικής έρευνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεώς του να ζητήσει την παρ' άλλων δημοσίων υπηρεσιών αποστολή παντός χρησίμου εγγράφου, την διενέργειαν ειδικής έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης, την ενώπιον αυτού εξέτασιν των κατά την προδικασία μαρτύρων ή και ετέρων τοιούτων που εξετάστηκαν, ως και παν έτερον αποδεικτικό μέσον όπερ κατά την κρίσιν του ήθελε συμβάλλει εις την διαμόρφωση ασφαλούς κρίσεως περί των προβαλλομένων ιδιωτικών δικαιωμάτων.

 

2. Η ως άνω ειδική έρευνα ενεργείται παρ' ενός ή δύο ανωτέρων υπαλλήλων ανηκόντων εις τον κλάδο ΑΤ, ειδικότητος αναλόγου προς το αντικείμενον της έρευνας οίτινες διορίζονται υπό του Συμβουλίου. Περί της τοιαύτης έρευνας συντάσσεται αμελλητί έκθεσις υποβαλλομένη απ' ευθείας εις την Γραμματεία του Συμβουλίου.

 

3. Η πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται δι' αποφάσεως του Συμβουλίου, δι' ης διορίζονται εις ή περισσότερους πραγματογνώμονες, καθορίζονται τα ζητήματα εφ' ων θα γνωμοδοτήσουν αυτοί, ως και η προθεσμία, εντός της οποίας δέον να κατατεθεί η έκθεσις της πραγματογνωμοσύνης εις την Γραμματεία του Συμβουλίου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί δια πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου. Οι διορισθέντες πραγματογνώμονες δύνανται να αντικατασταθούν υπό του Συμβουλίου δι' εύλογον αιτία. Οι πραγματογνώμονες προ πάσης ενεργείας ορκίζονται, κατά τα στα άρθρα 385 και 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα ότι θα επιτελέσουν ευσυνειδήτως τα καθήκοντά των. Κατά τα λοιπά επί της πραγματογνωμοσύνης ταύτης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αμοιβή αυτών βαρύνει τον αιτούντα την αναγνώριση.

 

4. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως κατά τα οριζόμενα εις το άρθρο 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Περί της ορκίσεως και της εξετάσεως του μάρτυρα συντάσσεται έκθεσις, η οποία υπογράφεται υπό του μάρτυρα και του εξετάζοντος, ως και του αιτούντος εφ' όσον παρίσταται. Εάν οι μάρτυρες εξετάζονται ενώπιον του Συμβουλίου, η κατάθεσις αυτών καταχωρίζεται εις τα πρακτικά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.