Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιον προβαίνει αυτεπαγγέλτως εις την εξέτασιν της δικαιοδοσίας, ως και της καθ' ύλην κατά τόπον αρμοδιότητός του. Αρμόδιο κατά τόπον είναι το Συμβούλιον εις την περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η αιτουμένη προς αναγνώριση έκτασις. Εάν η επίδικος έκτασις κείται εις τις διοικητικές περιφέρειες δύο Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Συμβούλιον εις την περιφέρεια του οποίου κείται το μεγαλύτερο τμήμα αυτής.

 

2. Εάν το Συμβούλιον κρίνει ότι η υπόθεση υπάγεται εις την κατά τόπον αρμοδιότητα ετέρου Συμβουλίου, παραπέμπει την υπόθεση εις αυτό δια πράξεώς του, η οποία είναι υποχρεωτική δια το εις ο η παραπομπή Συμβούλιον.

 

3. Δια τα θέματα του αποκλεισμού, της εξαιρέσεως και της αποχής των μελών του Συμβουλίου, έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις των άρθρων 52 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

4. Η ενώπιον του Συμβουλίου συζήτησις άρχεται δι' αναγνώσεως της εγγράφου εισηγήσεως του ορισθέντος εισηγητού. Εις τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου καλείται ίνα παραστεί και ο ενδιαφερόμενος, δια προσκλήσεως του Γραμματέως, κοινοποιούμενης προς αυτόν ή τον αντίκλητο αυτού προ τριών πλήρων ημερών. Ούτος παρίσταται ενώπιον του Συμβουλίου προς ανάπτυξη των ισχυρισμών του είτε αυτοπροσώπως, είτε δια δικηγόρων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων περί παραστάσεως και εκπροσωπήσεως. Τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου παρίστανται κατά τις κείμενες περί δικαστικής εκπροσωπήσεώς των διατάξεις.

 

5. Μετά την ανάγνωση της εισηγήσεως και την αποχώρηση των τυχόν παραστάντων ενδιαφερομένων, διεξάγεται συζήτησις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, τηρουμένων υπό του Γραμματέως πρακτικών και τελικώς ο Πρόεδρος διατυπώνει εν περιλήψει επί της εισηγητικής εκθέσεως την ληφθείσα γνώμη του Συμβουλίου που χρονολογείται και υπογράφεται υπό των μελών ως και την γνώμη της τυχόν μειοψηφίας και ο φάκελλος παραδίδεται εις τον Γραμματέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.