Προεδρικό διάταγμα 509/84 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του αυτού βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του βασιλικού διατάγματος αυτού χορηγείται με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλλουν ετήσιο μίσθωμα για την προσωρινή χρήση της έκτασης που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου που την αποκλειστική εκμετάλλευση έχει το Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (άρθρο 26 παράγραφος 4 νόμου 1418/1984) και είναι αναγκαία για την προσπέλαση και εκμετάλλευση των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων. Το ετήσιο μίσθωμα αποτελεί έσοδο του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αυτού βεβαιώνεται σαν έσοδο του Ταμείου με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής αυτού, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων από τα κατά τόπους δημόσια ταμεία, με βάση χρηματικούς καταλόγους που αποστέλλονται σ αυτά από το Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ο καθορισμός του μισθώματος γίνεται με βάση την κατηγορία του δρόμου (εθνικό βασικό και δευτερεύον δίκτυο) το πλάτος και τον κυκλοφοριακό φόρτο αυτού καθώς και τη θέση, τη γεωγραφική περιοχή, την παραχωρούμενη έκταση και την αντίστοιχη αξία γης της κυκλοφοριακής σύνδεσης και υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης την οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σ' ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, η μέσα στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις στους κατά τόπους νομάρχες. Οι νομάρχες αποφαίνονται τελεσίδικα το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατάθεση των ενστάσεων. Η υποβολή τους δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος επιφέρει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή της εγκατάστασης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων και των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του βασιλικού διατάγματος αυτού, έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν αντίγραφα των αδειών αυτών στο Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.