Νόμος 1418/84 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Διατάξεις για το ΕΤΜΛΕ, ΤΠΕΔΕ, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (Προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 στο άρθρο 1 του από [Ν] 25-01-1936 αναγκαστικού νόμου).

 

2. Το ΕΤΜΛΕ μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες της παραγράφου 1 περίπτωση β του άρθρου 20 του νόμου αυτού. Οι βασικοί όροι της ίδρυσης ή συμμετοχής καθορίζονται με πράξη της διοικούσας επιτροπής του ΕΤΜΛΕ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων.

 

3. Η αληθινή έννοια του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1384/1983 (ΦΕΚ 106/Α/1983) που τροποποίησε μερικά το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1276/1982 (ΦΕΚ 100/Α/1982) είναι ότι δεν καταργούνται οι προγενέστερες διατάξεις που καθιερώνουν απαλλαγές από την καταβολή υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) του ποσοστού που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, ούτε επεκτείνεται η καταβολή του ποσοστού αυτού στις αμοιβές μελετών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1276/1982.

 

4. Οι παρακείμενοι στις οδούς χώροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3905/1958 (ΦΕΚ 196/Α/1958), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 393/1969 (ΦΕΚ 281/Α/1969), ανήκουν στην αποκλειστική εκμετάλλευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις ή να προβαίνει σε πράξεις σχετικές με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση των χώρων αυτών, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Από την έναρξη της ισχύος της διάταξης αυτής το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας αντικαθιστά το Δημόσιο στις έννομες σχέσεις που αφορούν την εκμετάλλευση των χώρων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 1799/1988 (ΦΕΚ 167/Α/1988).

 

5. Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες μικτής οικονομίας της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 20 και σε εταιρείες που έχουν ως κύριο σκοπό τη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του δικτύου εθνικών οδών ή την παραγωγή υλικών για την οδοποιία ή την εκμετάλλευση των χώρων της προηγούμενης παραγράφου. Οι βασικοί όροι της ίδρυσης ή συμμετοχής καθορίζονται με πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων. Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας μπορεί επίσης να αναλαμβάνει με το προσωπικό του ή με συνεργεία που συγκροτεί για το σκοπό αυτόν δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλή λειτουργία των εθνικών οδών και να χρησιμοποιεί ως κέντρα των δραστηριοτήτων αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό, τους σταθμούς είσπραξης διοδίων ή άλλους σταθμούς που κατασκευάζει για το σκοπό αυτόν.

 

6. Τα προεδρικά διατάγματα και οι κανονισμοί που προβλέπονται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980) εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1068/1980 προστίθεται, από τότε που ίσχυε ο νόμος αυτός, το εξής εδάφιο:

 

{Η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση του Κανονισμού Προσωπικού που προβλέπεται από το άρθρο 20.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1068/1980 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυε, ως εξής:

 

{3. Μέχρι τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και κανονισμών που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες σχετικές διατάξεις, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του νόμου αυτού.}

 

9. Το μέχρι σήμερα κείμενο του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 1310/1982 (ΦΕΚ 152/Α/1982) αριθμείται ως παράγραφος 1 και στο τέλος προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2, που ισχύει από τότε που ίσχυσε ο νόμος [Ν] 1310/1982:

 

{2. Όλες εν γένει οι δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας του άρθρου 4 της συμφωνίας και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την εν γένει λειτουργία της, τη μελέτη, την επίβλεψη, τη διοίκηση και τη διαχείριση του όλου προγράμματος θα διέπονται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου που ισχύουν για κάθε ανώνυμη εταιρεία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική εποπτεία και τον έλεγχο της Μικτής - Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας, κατ' εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη σχετική με την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων, τις συναφείς προμήθειες και εργασίες, τις προσλήψεις προσωπικού και τον έλεγχο των δαπανών κατά τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.}

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών αντικαθίσταται η φράση εις ορισμένες κατηγορίας μελετών με τη φράση εις δύο το πολύ κατηγορίας μελετών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.