Προεδρικό διάταγμα 510/79 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Πραγματοποίηση της μεταφοράς του συντελεστή εκτός Ζώνης Αγοράς Συντελεστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστού δομήσεως εις ωφελούμενο ακίνητο κείμενον εκτός Ζώνης Αγοράς Συντελεστών γίνεται εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου 13 με τις εις τις ακολούθους παραγράφους περιλαμβανόμενες παρεκκλίσεις.

 

2. Η αίτησις δια την μεταφορά του συντελεστού υποβάλλεται εις την αρμόδια κεντρική υπηρεσία. Η αυτή υπηρεσία ενεργεί κατά πάντα αντί της περιφερειακής πολεοδομικής υπηρεσίας, ήτις περιορίζεται εις την κατά τις κείμενες διατάξεις έκδοση της οικοδομικής αδείας μετά την πραγματοποίηση της μεταφοράς του συντελεστού.

 

3. Εις την μετά της αιτήσεως υποβαλλόμενη μελέτη περιλαμβάνονται:

 

α) Το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του ωφελουμένου ακινήτου, εκτεινόμενο εφ' ολοκλήρου του, εφ' ου το οικόπεδον οικοδομικού τετραγώνου, που απεικονίζει όλες τις ιδιοκτησίες τούτου μετά των κεκαλυμμένων και ακαλύπτων τμημάτων αυτών. Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται, σε υπόμνημα, οι ισχύοντες όροι δομήσεως και οι χρήσεις απασών των ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου.

 

β) Αρχιτεκτονικές κατόψεις όλων των ορόφων του κτιρίου που θα ανεγερθεί επί του οικοπέδου καθώς και των τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων, με υπολογισμό της επιφανείας αυτών αναλυτικώς και κεχωρισμένως κατ' ορόφους δια το κτίριον που θα ανεγερθεί και τα τυχόν υπάρχοντα.

 

γ) Το διάγραμμα καλύψεως.

 

δ) Οι βασικές τομές του μετά την μεταφορά του συντελεστού δομήσεως κτιρίου.

 

ε) Οι κύριες όψεις του κτιρίου και στην περίπτωση που το κτίριο υπάγεται στην κατηγορία για την οποία απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, οι όψεις του κτιρίου αυτού θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή αυτή για την αισθητική και μόνο εμφάνιση των ορατών κτιριακών όγκων.

 

στ) Φωτογραφική απεικόνιση των ομόρων κτισμάτων μετά του μέλλοντος να ανεγερθεί κτιρίου δια της εντάξεως εις την εικόνα της όψεώς του, υπό την αυτήν κλίμακα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Η μετά της αιτήσεως υποβαλλομένη κατά την προηγούμενη παράγραφο μελέτη περιλαμβάνει εις την τεχνική έκθεση αυτής, πλην των κατά την περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 13 στοιχείων και:

 

α) τις προσθέτους επί του ωφελουμένου ακινήτου επιφανείας και τον εις αυτές αντιστοιχούντα συντελεστή.

 

β) εν λεπτομέρεια τους όρους τους οποίους θα πληροί το κτίριον ως και τους τυχόν προτεινόμενους όρους χρήσεως του ωφελουμένου ακινήτου. Η μελέτη προεγκρίνεται υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Κατά την τοιαύτη προέγκριση δύναται να προβλέπονται επί του ωφελουμένου ακινήτου ειδικοί όροι χρήσεως κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 880/1979 έστω και πέραν των υπό της υποβληθείσης μελέτης προβλεπομένων. Εις τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 προβλέπονται και οι υπό της διατάξεως ταύτης προβλεπόμενοι πρόσθετοι όροι.

 

5. Η πραγματοποίησις της μεταφοράς γίνεται δια του υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 προβλεπομένου Διατάγματος αντί της αποφάσεως του Προϊσταμένου της αρμοδίας περιφερειακής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.