Νόμος 880/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 

1. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων δι' εκάστην συγκεκριμένη περίπτωσιν κτιρίων, χαρακτηρισθέντων ως διατηρητέων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, ως αυτή τροποποιήθηκε υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977, ή βάσει ετέρων διατάξεων και ένεκα τούτου, που δεν εξαντλούν τον εις τα οικόπεδά των συντελεστή δομήσεως οικοπέδου (ΣΔΟ), επιτρέπεται όπως εγκρίνεται μεταφορά του υπολειπομένου συντελεστού τούτου ή μέρους αυτού εις άλλη θέσιν του αυτού ακινήτου ή σε άλλο ακίνητο πόλεως ή οικισμού ή εκτός σχεδίου πόλεως. Τα ως άνω προεδρικά διατάγματα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως των κυρίων των ακινήτων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και βάσει μελέτης που συντάσσεται κατά τα δια των υπό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου προεδρικών διαταγμάτων οριζόμενα.

 

Δια των αυτών διαταγμάτων καθορίζονται, προκειμένου περί κτιρίων χαρακτηρισθέντων ως διατηρητέων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και οι επιβαλλόμενοι εις εκάστην περίπτωσιν ειδικοί όροι χρήσεως του ακινήτου, από του οποίου γίνεται η μεταφορά συντελεστού δομήσεως (βαρυνόμενο ακίνητο) και του ακινήτου εις το οποίον μεταφέρεται ο συντελεστής (ωφελούμενο ακίνητο), επιφυλασσομένων των περιορισμών εκ του χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του επί του βαρυνομένου ακινήτου κτιρίου.

 

Δι' ομοίως εκδιδομένων Διαταγμάτων δύνανται να προκαθορισθούν Ζώνες Αγοράς Συντελεστών (ΖΑΣ), εις τα ακίνητα των οποίων είναι εκ των προτέρων επιτρεπτή η μεταφορά του συντελεστού άνευ επιβολής ετέρων ειδικών χρήσεων επί των εις αυτές ωφελουμένων ακινήτων. Δια των διαταγμάτων τούτων καθορίζεται δια τις ζώνες αυτές και το ανώτατον όριον συντελεστού δομήσεως πέραν του εκάστοτε ισχύοντος δια την περιοχήν των τοιούτου, της διαφοράς ταύτης δομούμενης μόνον δια μεταφοράς συντελεστού κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

Στις ως άνω Ζώνες Αγοράς Συντελεστών, επιτρέπεται η έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και με τη διαδικασία του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 510/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) τηρουμένων των περιορισμών που τίθενται από το προεδρικό διάταγμα 470/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τα διατάγματα αυτά ισχύουν κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

2. Δια προεδρικού διατάγματος, εφ' άπαξ εκδιδομένου, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ρυθμίζονται τα του τρόπου μετασχηματισμού του μεταφερομένου από του βαρυνομένου ακινήτου συντελεστού δομήσεως εις πρόσθετο εμβαδόν δομήσιμων επί του ωφελουμένου ακινήτου επιφανειών. Δια τον μετασχηματισμό τούτον λαμβάνονται υπ' όψιν το εμβαδόν του βαρυνομένου ακινήτου, οι σχέσεις αξίας γης ανά μονάδα επιφανείας βαρυνομένου και ωφελουμένου ακινήτου, και οι αντίστοιχοι κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύοντες δια τα ακίνητα ταύτα συντελεστές δομήσεως. Το πρόσθετο τούτο εμβαδόν δύναται να ορισθεί προσαυξημένο μέχρι και του ενός δεκάτου (1/10) αυτού. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου οι εκτός πόλεων περιοχές νοούνται ως έχουσες συντελεστή δομήσεως τον αριθμό 0,05.

 

3. Ο μεταφερόμενος συντελεστής δομήσεως δεν δύναται να καταστήσει τον ολικό συντελεστή του ωφελουμένου ακινήτου μείζονα του κατά το άρθρο 1 του παρόντος ανωτάτου ορίου, ει μη μόνον εάν πρόκειται περί ανεγέρσεως εις τούτο ειδικού κτιρίου κατά το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973.

 

4. Η μεταφορά του συντελεστού γίνεται επ' ωφέλεια των επί του βαρυνομένου ακινήτου εχόντων δικαιώματα κυριότητας, εις τους οποίους ανήκει και το δια την μεταφορά συντελεστού αντάλλαγμα. Η παροχή του ανταλλάγματος τούτου δεν υπόκειται στο φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή έτερον τέλος, δικαίωμα, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή οποιουδήποτε τρίτου. Επί προικώων η αίτησις υποβάλλεται από κοινού υπό του προικολήπτη ανδρός και της υπέρ ης η προίκα γυναικός, η δε ωφέλεια (αντάλλαγμα) η οποία μέλλει να προκύψει εκ του μεταφερομένου συντελεστού καθίσταται προικώα. Επί δουλειούχων ή δικαιούχων εξ ενοχικού δικαιώματος, οι οποίοι κατά τις μετά των κυρίων συμφωνίας δικαιούνται εις χρήσιν ή κάρπωση του ακινήτου μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου του συντελεστού δομήσεως, η μεν αίτησις περί μεταφοράς του συντελεστού υποβάλλεται υπό των κυρίων, η δε ωφέλεια (αντάλλαγμα) περιέρχεται εν όλω ή εν μέρει εις εκείνον, ο οποίος κατά τις ανωτέρω συμφωνίας και κατά το υπ' αυτών μέτρον και διάρκειαν που συνάγεται δικαιούται εις χρήσιν ή κάρπωση του μεταφερομένου συντελεστού δομήσεως. Εάν ο επ' ανταλλάγματος μεταφερόμενος συντελεστής δομήσεως δεν χρησιμοποιηθεί αυτούσια υπό του κυρίου, κατά τα άνω, αλλά διατεθεί υπέρ τρίτου επ' ανταλλάγματος ο εις τον κύριον καταβάλλων το αντάλλαγμα, απαλλάσσεται πάσης υποχρεώσεως έναντι ενδεχομένων αξιώσεων των εκ των μετά του κυρίου συμφωνιών που έλκουν δικαιώματα, τούτων δικαιουμένων να αναχθούν μόνον κατά του κυρίου που εισέπραξε.

 

5. Ο μεταφερόμενος κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συντελεστής αφαιρείται παγίως από του βαρυνομένου ακινήτου και προστίθεται δια ενενήντα εννέα έτη εις το ωφελούμενο ακίνητο. Καθ' όλον τον χρόνον τούτον ο μεταφερόμενος συντελεστής δομήσεως θα προστίθεται εις τον εκάστοτε καθοριζόμενο συντελεστή δομήσεως του ωφελουμένου ακινήτου, αφαιρείται δε πάντοτε από τον εκάστοτε καθοριζόμενο συντελεστή δομήσεως του βαρυνομένου ακινήτου. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος μεταφορά συντελεστού δομήσεως ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων των κυρίων των ακινήτων, συνοδεύει δε το ακίνητο και εις περιπτώσεις έτι πρωτοτύπου τρόπου κτήσεως της κυριότητος επ' αυτού.

 

6. Κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η μεταφορά και του συνόλου του συντελεστού δομήσεως ακινήτου, βαρυνομένου λόγω χαρακτηρισμού του επ' αυτού κτιρίου ως διατηρητέου, εφ' όσον οι κύριοι ή συγκύριοι αυτού παραχωρήσουν άνευ ανταλλάγματος την κυριότητα αυτού εις το Δημόσιον ή τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Οι φορολογικές απαλλαγές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί περιπτώσεων ουχί διατηρητέων κτιρίων, αλλά ετέρων ακινήτων άνευ κτισμάτων ή με περιορισμένα ή προς κατεδάφιση κτίσματα, ευρισκομένων εις πολεοδομικά ενδιαφέροντα σημεία των πόλεων ή οικισμών, ως και δια το ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου, δια το οποίον τμήμα δεν τυγχάνει κατά κείμενες διατάξεις υπόχρεος προς καταβολή της αποζημιώσεως αυτός ούτος ο κύριος του ακινήτου.

 

Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων έχουν συντελεστεί με την καταβολή ή παρακατάθεση της αποζημίωσης από το Δημόσιο ή τους δήμους και κοινότητες, επιτρέπεται η ανάκληση της παρακατάθεσης της αποζημίωσης προκειμένου να γίνει δεκτή η εφαρμογή του παρόντος άρθρου υπό τον όρο να μην έχει εισπραχθεί η αποζημίωση από τους ιδιοκτήτες και να μην έχει παρέλθει η διετία από τη διαμόρφωση του χώρου.

 

Η προηγούμενη ρύθμιση εφαρμόζεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και για απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί για την κατασκευή του έργου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.

 

Εάν πρόκειται περί οικοπέδων άνευ κτισμάτων ή με τοιαύτα προς κατεδάφιση δύναται να μεταφερθεί το σύνολον του συντελεστή δομήσεως του ακινήτου. Εις την περίπτωσιν αυτήν δύναται να εγκρίνεται δια το βαρυνόμενο ακίνητο πάσα ετέρα χρήσις αυτού πλην της επ' αυτού ανεγέρσεως κτισμάτων ή και να καθίσταται τούτο κοινόχρηστο οπότε η κυριότης αυτού περιέρχεται εις τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ή και να επιτρέπεται η ανέγερσις επ' αυτού κτισμάτων κοινής ωφελείας απαραιτήτων δια τον οικισμό. Οι φορολογικές απαλλαγές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 95 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και με την παράγραφο 1)β του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

8. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφορά συντελεστού δομήσεως δύναται να γίνει και μερικώς ή και διαδοχικώς από του αυτού βαρυνομένου ακινήτου προς διάφορα ωφελούμενα τοιαύτα.

 

9. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα του τρόπου εκδηλώσεως της συναινέσεως των κυρίων των ακινήτων προς πραγματοποίηση της μεταφοράς του συντελεστού, τα της συντάξεως και εγκρίσεως της υπό της παραγράφου 1 του παρόντος προβλεπομένης μελέτης, τα της εκτιμήσεως της οικοπεδικής αξίας του ακινήτου, τα του εκδιδομένου τίτλου προς βεβαίωση του κατά τις διατάξεις του παρόντος δικαιώματος του βαρυνομένου ακινήτου, τα του τρόπου αναγωγής εις συντελεστή δομήσεως του εκ των όρων δομήσεως προκύπτοντος δια την περιοχήν των ακινήτων, τα της εκδιδομένης διοικητικής πράξεως εις τις περιπτώσεις μεταφοράς του συντελεστού εις Ζώνες Αγοράς Συντελεστών και πάσα εν γένει λεπτομέρεια προς εφαρμογήν του παρόντος άρθρου. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα της εγγραφής της μεταφοράς του συντελεστού εις τις οικείας μερίδας των τηρουμένων εις τα Υποθηκοφυλακεία βιβλίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη του παρόντος άρθρου κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ' αριθμόν 569/2004 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.